Indledning

En af civilsamfundets helt store udfordringer i relation til udviklingsarbejde er at agere inden for nye rammer, bl.a. defineret af Pariserklæringens principper og mål. Hertil kommer den rolle, civilsamfundet spiller i forhold til, at globale normer og mål omsættes til national handling. F.eks. i forhold til 2015 Målene, men også i forhold til internationale konventioner og erklæringer om menneskerettigheder. For civilsamfundet har globaliseringen desuden medført, at det ikke længere bare er relationerne til staten på den ene side og markedet på den anden, men også relationerne til det internationale samfund, der er udfordringen.

I de senere år har der været voksende international opmærksomhed omkring skrøbelige stater og situationer. Den centrale opgave er i disse situationer at bistå med opbygningen af effektive og demokratiske stater, og der vil i disse tilfælde ofte også være et stort behov for indsatser, der tager sigte på at udvikle civilsamfundets kapacitet og institutionelle styrke som modspil og medspil til staten.

Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene, Civilsamfundsstrategien, opstiller en række strategiske mål for den danske støtte til civilsamfundsudvikling. Nedenstående omfatter de væsentligste målsætninger.

Danmark vil arbejde for:

  • at rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde i udviklingslandene forbedres.
  • at civilsamfundet inddrages nationalt og internationalt i gennemførelse og videreudvikling af Paris-erklæringen, og at civilsamfundsorganisationer gør brug af relevante principper i Paris-erklæringen og arbejder med normer for god forvaltning, fornuftig arbejdsdeling, folkelig forankring og inddragelse af målgrupper i beslutningsprocesser.
  • at der i samarbejdet med civilsamfundsorganisationer lægges særlig vægt på kapacitetsudvikling, og at deres engagement i fortalervirksomhed fremmes lokalt, nationalt, regionalt og internationalt, samt at kapaciteten til at udvikle og deltage i nationale, regionale og internationale netværk støttes.
  • at civilsamfundsorganisationer, der arbejder for implementering af internationale konventioner og erklæringer vedrørende menneskerettigheder, fremmes.
  • at der i skrøbelige situationer samarbejdes med lokale, danske og internationale civilsamfundsorganisationer om både fremme af menneskerettighederne, stabiliseringsindsatser og serviceydelser samt konfliktforebyggelse og forsoningsindsatser.
  • at målsætningerne og principperne for civilsamfundsstøtten fremmes i dialogen med programsamarbejdslandene, og at relevante lokale, danske og internationale civilsamfundsorganisationer inddrages i gennemførelsen af målsætningerne i denne strategi.

Strategiens kapitel 1 angiver de strategiske mål, der vil danne basis for den fremtidige resultatmåling af den danske bistandsindsats på området. I kapitel 2 analyseres og sammenfattes aktuelle udfordringer for civilsamfundet. Kapitel 3 præsenterer de grundlæggende karakteristika ved civilsamfundet i udviklingsarbejdet, herunder en beskrivelse af de mangfoldige organisationstyper samt de forskellige roller, som civilsamfundet udfylder, og kapitel 4 opregner de operationelle principper for dansk støtte til udviklingen af et stærkt civilsamfund. Der er i kapitel 5 en gennemgang af de forskellige samarbejdsformer, der tages i anvendelse i forbindelse med danske bidrag til udviklingsaktiviteter gennemført af civilsamfundsorganisationer. Kapitel 6 præsenterer civilsamfundets særlige opgaver i forbindelse med folkelig forankring, mens kapitel 7 indeholder en redegørelse for, hvordan strategien vil blive udmøntet.
Denne side er kapitel 1 af 8 til publikationen "CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN".
Version nr. 1.0 af 18-12-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9217/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk