9 Monitorering, rapportering og tilpasning

Målsætningerne for den danske indsats i strategiperioden er i overensstemmelse med de målsætninger og benchmarks for Afghanistans udvikling, som opstilles i Afghanistan Compact og ANDS.

Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB), der ledes af den afghanske regering og FN i fællesskab, er ansvarlig for monitoreringen af Afghanistan Compact. JCMB har nedsat en række arbejdsgrupper, der løbende måler resultater og fremskridt af indsatsen. Den forudsete afrapportering på ANDS, underliggende sektorplaner og programdokumenter specificerer desuden rammerne for konkret resultatmåling, rapportering, opfølgning og tilpasning af indsatserne.

Med henblik på at sikre størst mulig effekt af den samlede danske indsats vil Danmark i samarbejde med partnere i Afghanistan løbende vurdere indsatsen i forhold til de opstillede mål i strategien. Indsatsen vil om nødvendigt blive tilpasset, hvis situationen ændres og nye muligheder opstår, for at sikre bedst mulig målopfyldelse.

Afghanistan-strategien er 5-årig og fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats i landet. I forbindelse med koncentrationen af den militære indsats i Helmand blev det i efteråret 2007 besluttet at udarbejde årlige planer for indsatsen i Helmand. Planerne indeholder benchmarks for årlige vurderinger af fremdriften i indsatsen i Helmand i forhold til de overordnede mål, som er fastlagt i Afghanistan-strategien. Langt den overvejende del af Danmarks indsats på sikkerheds- og stabiliseringsområdet er omfattet af Helmandplanerne, der er således årlige benchmarks for den del af indsatsen. Tilsvarende for bistandsindsatsen vil de detaljerede målsætninger og benchmarks blive fastlagt baseret på ANDS for de enkelte programmer og projekter.

Regeringen vil:

  • Medvirke aktivt i den afghanske regerings og det internationale samfunds arbejde med at monitorere resultaterne af indsatsen.
  • Årligt rapportere til Folketinget om situationen i Afghanistan og fremdriften i gennemførelsen af den integrerede Afghanistan-strategi og gennemførelsen af de årlige Helmand-planer. Folketinget vil samtidig blive informeret om forventningerne til den danske indsats det kommende år baseret på Afghanistan-strategien ligesom Helmand-planen vil udstikke nye benchmarks for det kommende år vedrørende indsatsen i Helmand.
  • Om nødvendigt, på grund af ændringer i forudsætninger og risikofaktorer eller på grund af stor fremdrift i gennemførelsen af strategien, tilpasse Afghanistanstrategien
Denne side er kapitel 9 af 9 til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 21-07-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk