7 Danmarks indsats 2008-2012: Indsatsområderne 

Den politiske indsats

MÅLSÆTNING

Danmark vil frem til 2012 bidrage til at:

 • Styrke international koordination og en integreret strategisk tilgang til stabilisering og udvikling i Afghanistan, herunder sikre at FN udfylder sin ledende koordinerende rolle og at FN etablerer en tilstedeværelse i hele Afghanistan.
 • EU styrker sin politiske og bistandsmæssige profil i landet under hensyntagen til FNs rolle, herunder øger støtten til kapacitetsudvikling i retssektoren og politiet.
 • Styrke det nordiske samarbejde inden for bistandseffektivitet, menneskerettigheder og opbygning af civilsamfund.
 • Fortsat presse på overfor den afghanske regering for overholdelse af menneskerettighederne og fremme af demokrati og retsstatsprincipper.
 • Arbejde for at menneskerettigheder indgår i alle nationale strategier.
 • Bidrage til en afghansk ledet national forsoning med bred international opbakning.
 • Fremme en integreret tilgang til oprørsbekæmpelse og fremme af udvikling i grænseområderne mellem Pakistan og Afghanistan.

For at fremme den internationale koordination vil Danmark i FN, NATO, EU og gennem det nordiske samarbejde:

 • Fastholde at Afghanistan gives høj prioritet ved at medvirke aktivt til videreudviklingen af det internationale samfunds indsats i landet, herunder arbejde for sammenhæng mellem erklærede politiske prioriteter og afsættelse af de nødvendige ressourcer.
 • Styrke samspillet mellem sikkerhed, stabilitet og genopbygning på nationalt niveau og provinsniveau gennem fremme af en integreret indsats mellem FN, NATO/ ISAF og øvrige internationale organisationer samt mellem troppebidragydere til ISAF.
 • Arbejde for at FNs mandat respekteres og understøttes af alle aktører i Afghanistan - og at FN samtidig afsætter de fornødne ressourcer til at kunne udfylde sin rolle.
 • Arbejde for at FN udbreder sin tilstedeværelse til hele landet - ikke mindst til det sydlige Afghanistan.
 • Bidrage til at effektivisere eksisterende koordinationsmekanismer - særligt Joint Coordination and Monitoring Board som overvåger gennemførelsen af Afghanistan Compact.
 • Styrke EUs arbejde med Afghanistan, herunder arbejde for øget EU bistand og øget indsats inden for retssektorreformer og politiet, med henblik på at løfte EUs position i Afghanistan som en væsentlig donor med politisk gennemslagskraft.
 • Fremme bistandseffektivitet ved at gå forrest i den politiske dialog og i handling for at presse på for reel gennemførelse af principperne om styrket afghansk ejerskab, tilpasning, donorharmonisering og korruptionsbekæmpelse.
 • Understrege nødvendigheden af solidaritetsprincippet inden for NATO-alliancen og mellem de troppebidragsydende lande i ISAF.
 • Styrke det nordiske samarbejde gennem konkrete politiske og bistandsmæssige indsatser med det mål at fremme nordiske værdier på centrale områder. Nordiske initiativer vil bl.a. rette sig mod civilsamfundets opbygning og fremme af menneskerettigheder. Desuden vil de nordiske lande gå forrest i forhold til at fremme bistandseffektivitet, herunder afghansk ejerskab. Det vil ske ved at bidrage til øgede muligheder for direkte støtte gennem de nationale afghanske strukturer og andre tiltag, der fremmer bistandseffektivitet, herunder konkrete tiltag til korruptionsbekæmpelse.

Dialog og forsoning udgør væsentlige elementer i en varig løsning af udfordringerne i Afghanistan. Forsoningsprocessen skal baseres på afghansk lederskab, men have klar international politisk opbakning og være i overensstemmelse med den afghanske forfatning og landets internationale forpligtigelser bl.a. på menneskerettighedsområdet. Der bliver ikke tale om dialog med Taliban-sympatisører eller andre oprørsgrupper, som støtter Al Qaida.

Danmark vil:

 • Understøtte afghansk ledede initiativer, som kan bidrage til at bringe tidligere oprørere og krigsherrer ind i den politiske proces, såfremt de tilslutter sig den afghanske forfatning og nedlægger våbnene under hensyntagen til internationale forpligtelser.

Menneskerettigheder er formelt sikret i forfatningen, og Afghanistan Compact understreger, at den afghanske regering vil fremme og beskytte menneskerettigheder i overensstemmelse med internationale konventioner. Der vil være behov for en målrettet politisk og diplomatisk indsats, der sikrer et vedholdende pres for at sikre menneskerettighedernes efterlevelse.

Danmark vil:

 • Fremme bred international konsensus om behov for fremskridt på menneskerettighedsområdet.
 • Sikre at fremskridt på menneskerettighedsområdet og fremme af retsstatsprincipper altid drøftes på alle større internationale møder om Afghanistan. Sikre at EU, de nordiske lande og Danmark konsekvent tager disse spørgsmål op i den politiske dialog med den afghanske regering.
 • Arbejde for at menneskerettighedsaspektet indgår som et væsentligt element i alle nationale strategier.

Samarbejdet mellem Afghanistan og Danmark vedrørende aftalen om hjemsendelse af afviste asylansøgere videreføres. De danske udlændingemyndigheder fortsætter dialogen med det afghanske indenrigsministerium, ligesom projekter for hjemvendte afghanere vil fortsætte.

Varig stabilitet i Afghanistan forudsætter øget stabilitet i regionen og særligt i Pakistan. Danmark og det internationale samfund har en klar interesse i og målsætning om at medvirke til fremvæksten af demokratisk funderede moderate islamiske stater i Pakistan og Afghanistan. Danmark ønsker at styrke den internationale indsats, der forbedrer forholdet mellem Pakistan og Afghanistan og ser gerne, at EU påtager sig en større rolle, bl.a. ved at støtte kapacitetsudvikling af grundlæggende demokratiske institutioner. I EU-regi vil Danmark arbejde for at indsatsen i Pakistan øges, herunder gennem støtte til moderate kræfter i landet, initiativer, som imødegår radikalisering og øget samhandel, der skal understøtte den økonomiske udvikling.

Inden for rammerne af Afghanistan-strategien vil Danmark i strategiperioden arbejde for, at der gennemføres tiltag, som understøtter samarbejdet mellem Afghanistan og Pakistan - f.eks. jirgaer i grænseområderne med deltagelse af både Afghanistan og Pakistan og andre konfliktløsende initiativer bl.a. med sigte på involvering af kvinder fra de to lande. Dertil kommer en forventet fortsat anvendelse af nærområdemidler til støtte for afghanske flygtninges hjemvenden fra Pakistan.

ANDS lægger op til, at Afghanistan og dets naboer skal udvikle et samarbejde om arbejdskraftmigration. Det vil kunne få indflydelse på, hvordan repatrieringen af de resterende grupper af flygtninge skal udformes.

Danmark vil:

 • Gennem EU og andre internationale organisationer arbejde for en sammenhængende international indsats for bekæmpelse af oprør og fremme af udvikling i grænselandet mellem Pakistan og Afghanistan.
 • Inden for rammerne af Afghanistan-strategien støtte jirgaer og andre tiltag med deltagelse fra både Afghanistan og Pakistan, som kan bidrage til at fremme fredsinitiativer og samarbejde hen over grænsen.
 • Bidrage til internationale indsatser på tværs af grænserne med Pakistan for at fremme regional migration som en del af løsningen på flygtningeproblemet.

Sikkerhed og stabilisering

MÅLSÆTNING

På baggrund af det internationale samfunds målsætninger for indsatsen i Afghanistan vil Danmark med udgangspunkt i Folketingsbeslutning B 161 og Helmand planen for 2008 videreføre og koncentrere indsatsen i det sydlige Afghanistan, idet ISAF og de afghanske myndigheder forventer, at følgende resultater gradvist opnås inden for strategiperioden:

 • Der omkring årsskiftet 2008 - 2009 er skabt forudsætninger for gennemførelse af mindre udviklingsog genopbygningsprojekter i og omkring byerne Lashkar Gah, Gereshk og Sangin, som de afghanske myndigheder delvist kontrollerer. De afghanske sikkerhedsstyrker kan gennemføre operationer på bataljonsniveau sammen med ISAF i Helmand. Befolkningen i Helmand er mindre påvirkelig for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper, og den frivillige eller påtvungne støtte til de voldelige grupper falder.
 • Der medio 2011 er skabt forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker kan gennemføre operationer på brigadeniveau sammen med ISAF og håndhæve den afghanske regerings autoritet i den centrale del af provinsen, hvor der er skabt forudsætninger for gennemførelse af mere langsigtede udviklings- og genopbygningsprojekter. Kun et mindretal af befolkningen er påvirkelige for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper eller støtter disse frivilligt.
 • Der er ultimo 2012 skabt forudsætninger for, at de afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Der kan generelt gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsprojekter i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker har ansvaret for at kontrollere. Et flertal af befolkningen i Helmandprovinsen støtter generelt myndighederne og kun et lille mindretal er påvirkelig for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper.

Samt bidrage til at:

 • Understøtte kapacitetsopbygning af den afghanske nationale hær. Danmark er medio 2008 i dialog med de britiske militære myndigheder om opstilling af kvantitative mål for uddannelse af den afghanske nationale hær i Helmand med henblik på at opstille konkrete mål for den danske indsats.
 • Understøtte kapacitetsopbygningen af det afghanske nationale politi gennem bidrag til EUPOL.
 • Opbygge en effektiv og selvstændig politistyrke med høj integritet under afghansk ejerskab og i overensstemmelse med internationale standarder.
 • Generelt understøtte befolkningens opbakning til de afghanske myndigheder og ISAFs tilstedeværelse.

Samlet er formålet i overensstemmelse med Regional Command South at:

 • Militante Talibangrupper og øvrige oprørs- og terrorgrupper i Helmand er isoleret fra befolkningen både fysisk og psykologisk.
 • De afghanske myndigheder på sigt kontrollerer Helmandprovinsen, og at et flertal af befolkningen støtter myndigheder og kun et mindretal enten støtter Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper eller er påvirkelige overfor intimidering fra dem.
 • Der kan iværksættes kapacitetsopbygning og reformer af provinsadministrationen i hele provinsen med deltagelse af det internationale samfund og NGOer samt gennemføres langsigtet udvikling og genopbygning.

Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Den danske militære indsats vil i begyndelsen af strategiperioden omfatte en forøgelse af styrkebidraget. Forslag til vedtagelse af denne forøgelse vil blive forelagt Folketinget i efteråret 2008.

Grundelementet i det danske styrkebidrag vil fortsat blive udgjort af en fl eksibelt sammensat bataljonskampgruppe tilknyttet Task Force Helmand. Styrkebidraget vil blive anvendt til at:

 • Bidrage til at stabilisere Helmandprovinsen tilstrækkeligt til at langsigtet genopbygning og udvikling kan gennemføres.
 • Bidrage både direkte og indirekte til en forbedret sikkerhedssituation samt til at den afghanske hær selvstændigt kan gennemføre operationer og håndhæve den afghanske regerings autoritet i hele provinsen, herunder i stigende grad tilstræbe et ”afghansk ansigt” på operationerne.
 • I stigende grad bidrage til kapacitetsopbygningen af den afghanske hærs enheder i Helmandprovinsen med henblik på at deltage i opbygningen af de nødvendige afghanske strukturer til opretholdelse af sikkerhed i provinsen, herunder forventeligt overtage et garnisons- OMLT primo 2009.
 • Yde økonomisk støtte og donere materiel til den afghanske nationale hær.
 • Løbende bidrage med støtte til genopbygnings- og udviklingsaktiviteterne samt tilvejebringe beskyttelse af civile rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet til PRT Lashkar Gah.

Der kan endvidere blive tale om at udsende andre bidrag med henblik på at understøtte det internationale samfunds indsats i Afghanistan. Herunder kan der blive tale om periodisk at udsende enheder, der er særligt egnede til at understøtte både ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker og/eller give den afghanske befolkning adgang til basale serviceydelser, herunder vinde afghanernes velvilje over for ISAF og det internationale samfunds indsats i Helmand.

Som et konkret led i denne indsats vil Danmark i perioden august til oktober 2009 udsende personel til at bemande felthospitalet i Camp Bastion i Helmand, hvor også danske styrker er indkvarteret. Dette personel omfatter primært læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personel. Felthospitalets primære opgave er at behandle personel tilknyttet ISAF, herunder de danske soldater i Helmand. I det omfang der er mulighed for det, behandler hospitalet tillige afghanere. Medio 2008 bruger felthospitalet ca. 50 pct. af kapaciteten til at behandle soldater fra ISAF. Af de øvrige 50 pct. bruges ca. halvdelen af kapaciteten til at behandle personel fra de afghanske sikkerhedsstyrker, mens den resterende del anvendes på civile afghanere. For alle afghanere er der tale om en behandling, som de ellers kun meget vanskeligt ville kunne have modtaget.

På baggrund af NATOs anmodninger om at få stillet det danske DCM-modul til rådighed, er det hensigten at udsende dette i perioden august til oktober 2008. Det er endvidere forventningen, at NATO med mellemrum, og under hensyn til byrdedelingen mellem nationerne, vil anmode om også fremover at få stillet modulet til rådighed.

Danmark vil i forhold til opbygningen af det afghanske politi:

 • Bidrage med polititrænere og økonomiske midler til EUs politimission i Afghanistan og arbejde videre for en forøgelse af EU-missionens samlede kapacitet.
 • Arbejde på fortsat at fremme koordinering og samtænkning af EUs og den amerikansk-ledede indsats til træning af det afghanske politi.

MÅLSÆTNING

Danmark vil i forhold til at fremme en integreret civil-militær indsats i Helmand frem til 2012 bidrage til at:

 • Videreudvikle den integrerede tilgang til oprørsbekæmpelse og stabilisering i Helmand, herunder gennem fælles planlægning og gennemførelse af aktiviteter inden for PRTet.
 • Gennemføre flere hurtigtvirkende projekter i takt med at behovet og mulighederne opstår.
 • I lyset af de indhøstede erfaringer løbende evaluere og eventuelt justere den missionsforberedende uddannelse af såvel civile som militære aktører i Helmand.

Konkret vil Danmark:

 • Videreudvikle den integrerede tilgang til den samlede internationale indsats i PRTet gennem styrkelse af den fælles planlægning og gennemførelse af den civil-militære indsats, herunder ved fælles forberedende missioner, planlægning, gennemførelse og evaluering.
 • Så snart der viser sig behov og mulighed gennemføre hurtigtvirkende bistandsaktiviteter i samspil mellem militær og civile i områder, hvor traditionelle bistandskanaler pga. sikkerhedssituationen ikke kan anvendes.
 • Bidrage med yderligere civile rådgivere i takt med, at nye behov opstår, og der kan tilvejebringes den fornødne beskyttelse af de civile rådgivere.
 • Løbende evaluere og eventuelt justere den civile såvel som den militære missionsforberedende uddannelse for derved at understøtte hele den integrerede indsats i Helmand ved bl.a. at have fælles undervisningsforløb med deltagelse fra både Udenrigsministeriet og Forsvaret, og i den forbindelse trække på NGOernes erfaringer fra arbejdet i Afghanistan.

 

Genopbygning og udvikling

Statsopbygning

MÅLSÆTNING

Danmark vil frem til 2012 bidrage til at:

 • Konsolidere demokratiet i Afghanistan ved at støtte gennemførelsen af frie valg.
 • Styrke den offentlige sektors evne til at levere resultater gennem fremme af god regeringsførelse centralt og decentralt.
 • Styrke den afghanske regerings evne til at nå ud til befolkningen - kvinder såvel som mænd - gennem decentralisering af opgaver og beføjelser fra centralt til lokalt niveau samt styrkelse af kapaciteten i samtlige provinser.
 • Styrke menneskerettighederne i Afghanistan især ved at støtte den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission.
 • Styrke kvinders adgang til retsvæsenet.
 • Skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati, bl.a. igennem det nordiske samarbejde.

Danmark vil i forhold til valgprocessen:

 • Støtte gennemførelsen af frie og retfærdige valg på alle niveauer, herunder gennem støtte til den uafhængige valgkommission.

I forhold til opbygningen af en effektiv og legitim offentlig sektor vil Danmark:

 • Støtte gennemførelsen af reformer med fokus på effektivisering og styrkelse af kapaciteten på alle niveauer til at planlægge og levere basale serviceydelser til kvinder og mænd.
 • Styrke god regeringsførelse på alle niveauer i den offentlige sektor, ikke mindst korruptionsbekæmpelse, herunder en særlig indsats i forhold til Undervisningsministeriet evt. i samarbejde med de nordiske lande.
 • Styrke samspillet mellem centralregeringen og provinsadministrationer for at styrke regeringens legitimitet og synlighed i forhold til befolkningen, f.eks. ved at sikre gennemførelse af provinsplaner.
 • Fortsat støtte landsbyudviklingsrådene som fokus for levering af serviceydelser på lokalt niveau, herunder gennem kapacitetsudvikling og god regeringsførelse.
 • Inddrage relevante lokale magtstrukturer på en måde, så de bidrager positivt til udviklingsprocessen, f.eks. gennem støtte til afholdelse af jirgaer. I forhold til menneskerettigheder og opbygning af civilsamfundet vil Danmark:
 • Prioritere menneskerettigheder dels som en særlig indsats, dels som et tværgående hensyn.
 • Opbygge kapaciteten i den offentlige sektor med henblik på at sikre efterlevelse af menneskerettighederne i myndighedernes relationer til individer.
 • Fortsat støtte den afghanske uafhængige menneskerettighedskommission med henblik på at dokumentere,overvåge og fremme Afghanistans efterlevelse af nationale og internationale menneskerettighedsforpligtelser.
 • Styrke menneskerettighedskommissionens evne til at overvåge efterlevelsen af internationale konventioner i forhold til behandling af fanger.
 • Give støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder, med fokus på oplysning og fortalervirksomhed.
 • Fortsat fokusere på skabelsen af et bredt og pluralistisk afghansk civilsamfund med lokal forankring, som kan indgå i og påvirke beslutningsprocesser nationalt og internationalt med henblik på at fremme demokratiet og efterlevelsen af menneskerettighederne.
 • Støtte afghanske netværk, der kan sikre større gennemslagskraft for civilsamfundsorganisationerne samt gennemskuelighed og ansvarlighed i forhold til offentligheden. Etableringen af sådanne netværk vil blive integreret i et fælles nordisk samarbejde om udvikling af civilsamfundet, herunder i form af oprettelsen af en fælles nordisk fond til støtte for civilsamfundsaktiviteter.

Uddannelse

MÅLSÆTNING

Danmark vil frem til 2012 bidrage til at:

 • Alle børn på sigt kommer i skole og at der i 2012 går over 7,7 mio. børn i grundskole med en stigende andel af piger (2008: 6,1 mio. børn og 35,5 pct. piger).
 • Der eksisterer et velafprøvet moderne curriculum for samtlige klassetrin i den afghanske grundskole baseret på værdier, der er i overensstemmelse med nationale og internationale standarder.
 • Samtlige skolebørn har adgang til de fornødne skolebøger ved påbegyndelsen af det nye skoleår.
 • Mindst 70 pct. af de afghanske lærere har bestået en kompetencetest.
 • Det afghanske undervisningsministerium har gennemgået en administrativ reform, der fremmer ministeriets præstationer på såvel centralt niveau som på distrikts- og provinsniveau.
 • Børn fra hjemvendte flygtningefamilier er integreret i undervisningssystemet.
 • Øge antallet af elever i de offentlige skoler i overensstemmelse med Helmandplanen.

Den danske støtte vil bidrage til gennemførelsen af den nationale uddannelsesstrategi og vil bygge videre på de hidtidige indsatser med skolebyggeri og udviklingen af grundskole-curriculum samt i den forbindelse udarbejdelse og fordeling af undervisningsmateriale til skolerne. Derudover vil der som hidtil blive ydet støtte til at styrke undervisningsministeriets kapacitet, herunder på provins- og distriktsniveau også til at gennemføre de fornødne administrative reformer. Der er ekstra pres på uddannelsessektoren i de områder af landet, hvor de mange flygtninge og internt fordrevne bosætter sig. Der vil fortsat i disse områder blive bygget skoler og arbejdet på at sikre at de hjemvendte flygtninge - og ikke mindst deres børn har samme adgang til det afghanske uddannelsessystem som resten af befolkningen.

Danmark vil:

 • Fortsætte støtten til den nationale uddannelsesstrategi med fokus på kapacitetsopbygning i undervisningsministeriet centralt og decentralt, skolebøger, læreruddannelse og skolebyggeri samt støtte videreudviklingen af et moderne curriculum baseret på værdier, der er i overensstemmelse med nationale og internationale standarder.
 • Arbejde for at nationale standarder for skolebyggeri som et krav inkluderer faciliteter særligt for piger og herved sikre, at flere piger får mulighed for at komme i skole.
 • Supplere den danske støtte til uddannelsessektoren på nationalt plan med en fokuseret støtte til det afghanske uddannelsesfremstød i Helmand som beskrevet i Helmandplanen.
 • Sikre kapaciteten i Helmand til at anvende midler fra det nationale uddannelsesbudget.
 • Inden for rammerne af den nationale uddannelsesstrategi videreføre indsatser rettet mod undervisningstilbud (inkl. voksenundervisning og tekniske uddannelser) i områder, hvortil store grupper flygtninge vender tilbage.

Forbedring af levevilkår

MÅLSÆTNING

Danmark vil frem til 2012 bidrage til at:

 • Bekæmpe fattigdom gennem fremme af legal økonomisk vækst og beskæftigelse for kvinder og mænd, herunder gennem styrkelse af økonomisk aktivitet i landområderne.
 • Understøtte alternative indkomstmuligheder til narkotikaøkonomien gennem støtte til udvikling af de legale produktive sektorer, herunder i Helmand.
 • Over 800.000 husholdninger, herunder kvindelige eneforsørgere, har bedre adgang til finansielle ydelser, herunder mikrokreditter.
 • Hjemvenden og reintegration af op mod 1 mio. flygtninge gennem målrettede indsatser i flygtningenes hjemegne.

Omkring 80 pct. af den afghanske befolkning bor på landet eller i mindre byer. Der er brug for indsatser, der styrker grundlaget for økonomisk udvikling i landområderne gennem understøtning af de produktive sektorer. Indsatsen vil samtidig bidrage til at skabe grundlaget for en mere effektiv bekæmpelse af narkotikaøkonomien gennem tilvejebringelse af alternative muligheder til at opnå et udkomme.

Det forventes at op imod 1 mio. flygtninge vil vende tilbage i strategiperioden. Danmark vil yde særlig støtte til at reintegrere de hjemvendte, herunder støtte arbejdet med at styrke deres adgang til retshjælp og beskyttelse, og derigennem arbejde for hjemvendtes adgang til land og boliger. Indsatserne gennemføres med særlig fokus på hjemvendte flygtningekvinders rettigheder.

Danmark vil:

 • Fortsat støtte de nationale programmer, herunder NSP og MISFA, som forbedrer levevilkårene for afghanerne og skaber legal beskæftigelse og samtidig styrke den almindelige afghaners tiltro til den afghanske regering.
 • Virke for, at de nationale programmer tilrettelægges og gennemføres, så de også kommer kvinder til gode.
 • Understøtte de produktive sektorer med henblik på at bidrage til beskæftigelse både for kvinder og mænd.
 • Baseret på konkrete behov og muligheder anvende en væsentlig del af den øgede bistand til Helmand på indsatser til fremme af legal økonomisk vækst og beskæftigelse til bekæmpelse af narkotikaøkonomien.
 • Fortsat støtte indsatser der gennemføres af partnere i områder, hvor de nationale programmer endnu ikke er nået ud, og som letter integration af afghanere i samfundet, f.eks. fra Danmark.
 • Yde humanitær bistand til den afghanske befolkning såfremt udviklingen i fødevaresituationen, langvarig tørke, strenge vintre eller andre forhold skaber behov herfor.

 
Denne side er kapitel 7 af 9 til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 21-07-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk