5  Behovet for en integreret indsats

Erfaringen fra det internationale engagement i Afghanistan viser, at en fuldt integreret politisk, civil og militær indsats er forudsætningen for bæredygtige fremskridt i landet. Udviklingen i sikkerhedssituationen de senere år har ført til en stigende fælles forståelse for sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling. NATO har som reaktion herpå gradvist udviklet en strategisk tilgang, der bredt adresserer terror- og oprørsbekæmpelse. Den traditionelle tankegang om sikkerheds- og udviklingsindsatsen som et forløb, hvor militære styrker først sikrer et område, hvorefter der kan gennemføres udviklingsaktiviteter gælder ikke i Afghanistan. Trusselsbilledet stiller helt særlige krav til et aktivt og fleksibelt samspil mellem den militære og den civile indsats. FN og NATO har derfor løbende justeret deres strategiske planer i retning af øget integration af indsatserne med vægt på, at der både tidligt i planlægningen og under gennemførelsen sikres, at de militære og civile indsatser gensidigt understøtter hinanden. Det indebærer, at militære operationer og kort- og langsigtede udviklingsindsatser sker samtidigt.

Danmark har medvirket til, at FN har fået tildelt den ledende koordinerende rolle og bidraget til udviklingen af NATOs integrerede tilgang til stabiliseringen af Afghanistan.

Samtænkning skal forstås som den fulde integrerede tilgang til politiske, militære og udviklingsindsatser på alle niveauer. Samtænkning skal dermed ikke kun forstås som de mindre fælles projekter, der gennemføres i samarbejde mellem militæret og civile rådgivere.

De mindre fælles civil-militære projekter er udtryk for en tilgang, der rykker ved de traditionelle roller mellem civile og militære aktører. Men netop hvor sædvanlige bistandsinstrumenter ikke er mulige at anvende på grund af sikkerhedssituationen, har tilgangen vist sig nødvendig og relevant for at skabe konkrete resultater for den afghanske befolkning.

Skal den civil-militære indsats kunne reagere aktivt og hurtigt på nye muligheder og behov, viser erfaringen også, at der er brug for betydelige ressourcer og fleksibilitet til at hurtigt kunne stille den nødvendige beskyttelse til rådighed.

I lyset af den dynamiske udvikling af den internationale tilgang til en integreret bekæmpelse af oprørerne er der løbende brug for at videreudvikle og tilpasse den danske indsats. Danmarks indsats i Helmand bør løbende evalueres og om muligt styrkes gennem fælles planlægning og gennemførelse af indsatsen. Dette vil bl.a. ske gennem en udvidet, integreret og effektiv erfaringsopsamling og videreuddannelse af de danske aktører.
Denne side er kapitel 5 af 9 til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 21-07-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk