Thailand

Støtte til at forbedre forvaltningen af beskyttede naturområder i Thailand (JOMPA)
BMA sundhedsprojekt
Kapacitetsopbygning hos Wastewater Management Authority, Thailand
Thai NGO-COD og Danida partnerskab om bæredygtig ressourceforvaltning, fase II
Implementering af Ramsar konventionen
Miljøundervisning i Thailand (ONPEC)
Styrkelse af jordbrugeres forståelse for og anvendelse af integrerede skadedyrsbekæmpelsesmetoder
Naturressourceforvaltning i Mae Chaem-distriktet
Etablering af et arbejdsmiljøinstitut for fagbevægelsen i Asien
Projekt for forvaltning af økosystemer i Western Forest Complex (WEFCOM)
Støtte til beskyttelse af kulturmiljøet omkring Thailands kanaler og til gennemførelse af Verdensarvkonventionen
Bæredygtig landbrugsprojekt (SAFE)
Kapacitetsopbygning indenfor biodiversitet, Queen Sirikit Botanic Garden
Udvikling af bygningsregulativer vedrørende energiforbrug
Miljøforvaltning i slumområder (UCEA fase II)
Fremme af vedvarende energiteknologier - Handlingsplaner for udvikling af markedet
Bæredygtig energi på provinsniveau i Thailand
Teknisk service kontor for biomasseproduceret el-produktion og informationscenter for vedvarende energi
Støtte til RECOFTC's indsats i Thailand
Oplysningskampagne om handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter
River Spy


Støtte til at forbedre forvaltningen af beskyttede naturområder i Thailand (JOMPA)

2003 - 2008

Akt 14 * 22/10 2003 * 58,50 mio. kr.

Danida, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Seub Foundation, Sustainable Development Foundation og Yad Fon

Bevilling 58,50 mio. kr. , forbrugt 7,27 mio. kr.

Beskrivelse: Det overordnede formål med indsatsen er at bevare Thailands biodiversitet og at skabe en forbedret og bæredygtig forvaltning af de beskyttede naturområder med deltagelse af myndigheder, lokale interessenter og befolkningen generelt.

Indsatsens umiddelbare formål er at:

  1. introducere metoder til fælles forvaltning af beskyttede naturområder i en række udvalgte nationalparker;
  2. opbygge kapaciteten til at forvalte beskyttede naturområder hos myndigheder, lokale interessenter og befolkningen;
  3. udvikle og iværksætte en strategi for en national udbredelse af metoder til fælles forvaltning af de resterende beskyttede naturområder.

Indikatorer:

  Indikatorbetegnelse Mål Resultat
1. Indikator for 2004: Analyse af 11 økosystemer gennemført 11 11

Status: Indsatsen rettes mod 11 nationalparker. Aktiviteterne vil fokusere på fire områder:

  1. Udvikling af forvaltningsplaner. Forvaltningsplanerne skal etableres som et redskab for forvaltningen af beskyttede områder og udvikles i et fællesskab mellem alle berørte interessenter.
  2. Forbedret udnyttelse og beskyttelse af de beskyttede områder. Der vil blive identificeret og gennemført en række pilotprojekter. Projekterne skal have fokus på sammenhængen mellem den bæredygtige udnyttelse af naturressourcerne og levevilkårene for den lokale befolkning. Formålet er at opmuntre til en bæredygtig adfærd, hvor befolkningen ser en interesse i at bevare ressourcerne. Der støttes med teknisk assistance og startkapital, mens den langsigtede miljømæssige, finansielle, og institutionelle bæredygtighed af projekterne forventes sikret gennem samarbejde med nationale institutioner og den private sektor.
  3. Kapacitetsopbygning. Decentraliseringsprocessen og den øgede fokus på lokalbefolkningens deltagelse har skabt et presserende behov for at styrke kompetencerne hos såvel myndigheder som civilsamfundet. Komponenten indeholder derfor støtte til dette.
  4. Udbredelse af forvaltningsmetoderne. Ved ovenstående indsatser i de 11 naturparker dannes et grundlag for at analysere de enkelte økosystemer og udvikle fælles forvaltningsmetoder. Erfaringerne skal danne grundlag for en national politik- og strategiudvikling med henblik på gennemførelse af fælles naturressourceforvaltning i de øvrige naturbeskyttede områder. Der vil blive udviklet en kommunikationsstrategi, som skal sikre udbredelsen af resultater og erfaringer. Der vil desuden blev arbejdet med opbygning af netværk, som kan sikre udveksling af viden og erfaringer.

Projektets inceptionrapport er blevet forsinket, men vil ligge klar til godkendelse januar 2005.

Risikoelementer: De væsentligste risikoelementer knytter sig til den fortsatte politiske og administrative opbakning til decentralisering og overdragelse af beføjelser vedrørende naturressourceforvaltning til lokalsamfundene. Det vurderes imidlertid, at risikoen for en ændring af den nuværende linie er meget ringe.

En udfordring vil være den begrænsede traditon for fælles forvaltning, der kommer til udtryk gennem mangel på metoder, procedurer samt institutionelle og lovgivningsmæssige rammer.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.81., Igangværende


BMA sundhedsprojekt

2004 - 2006

UBK * 29/03 2004 * 51,91 mio. kr.

Danida og Bangkok Metropolitan Authority (BMA)

Bevilling 51,91 mio. kr. , forbrugt 0,74 mio. kr.

Beskrivelse: Det overordnede udviklingsformål med projektet er at forbedre kvaliteten af og adgangen til offentlige sundhedsydelser for de relativt dårligst stillede befolkningsgrupper i Bangkok. Hermed bidrager projektet til en bedring af befolkningens sundhedstilstand for derigennem at skabe grundlag for økonomisk vækst, reduktion af fattigdom og forbedring af levestandarden generelt. Projektet vedrører forsyning af hospitaler, et kræftbehandlingscenter samt seks nye og 33 ud af 61 eksisterende sundhedscentre med medico-teknisk udstyr.

Status: Projektet forventes påbegyndt medio 2005.

Risikoelementer: Projektet forventes ikke at indebære nævneværdige risici.

SBK * 104.O.30.Thailand.11., Igangværende


Kapacitetsopbygning hos Wastewater Management Authority, Thailand

2000 - 2006

DANCED * 24/11 1999 * 1,23 mio. kr.
DANCED * 31/05 2001 * 0,47 mio. kr.
DANCED * 04/12 2001 * 0,25 mio. kr.
Akt 155 * 22/05 2002 * 28,40 mio. kr.

Danida, COWI A/S, Departementet for teknisk og økonomisk samarbejde (DTEC), PEMconsult A/S og Modus Consult I/S Bevilling 30,34 mio. kr. , forbrugt 19,04 mio. kr.

Status: Aktiviteterne i de første år har været fokuseret på rehabilitering og drift og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Et Joint Venture med det private firma "Wastewater Operation and Management", blev etableret i november 2003 med henblik på rehabilitering og drift og vedligeholdelse af seks rensningsanlæg. Wastewater Management Authoritys budgetter (for rehabilitering og drift og vedligeholdelse) er blevet lagt, personalet til joint ventureprojektet er blevet uddannet, drift og vedligeholdelses manualer og monitoreringsprogrammer er blevet udarbejdet. Rehabiliteringsarbejde pågår på fire spildevandsanlæg. På et anlæg er en plan for at reducere omkostninger blevet iværksat, som bl.a. skal omfatte udarbejdelse af tarifsystemer og mulighederne for omkostningsreduktioner og genindtjening af omkostninger.

WMA undersøger mulighederne for at inkludere flere byområder i planen. Det forventes at 12 nye byområder vil indtræde indenfor et år.

I 2004 vil projektet gradvis fokusere mere på støtte til designet, planlægningen og finansieringen af nye faciliteter. WMA vil med støtte fra Danida blive involveret i rehabiliteringen efter Tsunami-katastrofen i det sydlige Thailand december 2004.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.21., Igangværende


Thai NGO-COD og Danida partnerskab om bæredygtig ressourceforvaltning, fase II

1999 - 2002

DANCED * 29/07 1998 * 2,37 mio. kr.
Akt 54 * 02/12 1998 * 27,35 mio. kr.

Danida og NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD)

Bevilling 29,72 mio. kr. , forbrugt 29,50 mio. kr.

Status: En evaluering foretaget i 1997 konkluderede, at projektet har medvirket betydeligt til en styrkelse af lokalbefolkningernes muligheder for at tage del i planlægningen af naturressourceforvaltning. Dette er sket dels gennem introduktionen af tilpassede produktionsmetoder, dels gennem folkelig mobilisering og dialog med lokale og centrale myndigheder. Evalueringen anbefalede samtidig, at projektet skulle fortsættes frem til 2002. På den baggrund indgik Danmark i 1998 aftale om en fire-årig fortsættelse af projektet med det overordnede formål, at skabe et sammenhængende erfaringsgrundlag for en forankring og udbredelse af de iværksatte initiativer. Hermed skabtes grundlag for NGO-COD's videre arbejde med styrkelse af den folkelige miljø- og naturressourceforvaltning i Thailands landområder i overensstemmelse med den thailandske regerings aktuelle bestræbelser. Samtidigt er der i forlængelsesfasen etableret forbedrede projektstyringsværktøjer, som udover styrkelsen af den overordnede projektstyring har medvirket til at øge kvaliteten af projektets rapportering, dokumentation og erfaringsopsamling, jf. midtvejsevalueringens anbefalinger.

Projektet blev videreført til juli 2004, for at kunne danne grundlag for en del af den nye komponent "Støtte til at forbedre forvaltningen af beskyttede naturområder i Thailand".

Den afsluttende rapport er afleveret og godkendt. Den peger bl.a. på at kommunikationen imellem de relevante interessenter er blevet forbedret, og at alle har indledt samarbejdet om at løse konflikter og problemstillinger i området. Projektet har betydet, at lokalbefolkningen med gode resultater er blevet inddraget i forvaltningen af naturressourcer.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.9., Igangværende


Implementering af Ramsar konventionen

2001 - 2006

Akt 78 * 01/12 2000 * 25,49 mio. kr.

Danida og Rambøll

Bevilling 25,49 mio. kr. , forbrugt 15,28 mio. kr.

Status: Projektet er påbegyndt i august 2001 og er hidtil forløbet planmæssigt. På grund af forandringer i projektets sammensætning, restruktureringen og decentraliseringen af den Thailandske administration og projektets kompleksitet, blev det besluttet at gennemføre en midtvejsevaluering i første kvartal af 2004.

Efter anbefalinger i den gennemførte evaluering forventes det at projektet forlænges til 2006, og fokus ligger nu i højere grad i projektområderne. Omlægningen har medført en betydeligt større fremdrift i projektet.

I 2004 blev nye forvaltningsplaner fior de to projektområder (i Chang Rai og Phuket) udviklet.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.52., Igangværende


Miljøundervisning i Thailand (ONPEC)

2001 - 2004

Akt 193 * 04/12 2001 * 23,60 mio. kr.

Danida og Rambøll

Bevilling 23,60 mio. kr. , forbrugt 19,91 mio. kr.

Status: Projektet blev planmæssigt afsluttet i december 2004, og der er i slutrapporten særligt peget på følgende positive resultater:

Alle lærere i målgruppen har modtaget træning i miljøundervisning, og der er udarbejdet et meget omfattende materiale til støtte for miljøundervisningen. Alle oprindelige 47 skoler har deltaget i hele projektforløbet, og alle har bidraget med selvstændigt materiale til miljøundervisningen. Derudover er mere end 100 nye skoler begyndt at udvikle miljøundervisningen efter forbillede fra projektet.

Alle involverede skoler rapporterer om stor effekt af projektet, og effekterne er ikke isoleret til miljøundervisningen alene, men har også betydet en positiv ændring af undervisningsformerne som en følge af nye og mere moderne undervisningsmetoder i klasseværelserne.

Selvom der er forskel på omfanget af udviklingen i de forskellige skoler, er alle skoler godt på vej til en bæredygtig og selvforstærkende udvikling af undervisningen. Alle deltagende lærere og ledere har dramatisk øget deres kompetencer, og det udgør en solid basis for udviklingen af andre skoler i deres område.

Pga. den store udbredelse som projektet har nået, samt at en fortsat udbredelse af miljøundervisningen synes sikret, vurderes det at de samlede udgifter til fulde står mål med resultaterne.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.42., Afsluttet


Styrkelse af jordbrugeres forståelse for og anvendelse af integrerede skadedyrsbekæmpelsesmetoder

2001 - 2006

Akt 63 * 01/12 2000 * 21,43 mio. kr.

Danida og Rambøll

Bevilling 21,43 mio. kr. , forbrugt 13,10 mio. kr.

Status: Projektet er påbegyndt i maj 2001, og er indtil videre forløbet planmæssigt.

Projektet har en målsætning om at 400 landbrugere skal nedsætte deres forbrug af pesticider med 20 procent. Det er lykkedes at få 737 landbrugere til at opfylde målet, hvilket er meget tilfredsstillende.

For at udvikle konceptet for Integreret plantebeskyttelse (IPM), er der afholdt en konference med deltagelse af relevante interessenter. En række ideer og forslag fra konferencen er blevet indarbejdet i det anvendte koncept.

Der afholdes løbende kurser for landmænd og undervisere, og i samarbejde med interessenter er der udviklet retningslinier for en række landbrugsprodukter. Uddannelsen af landmænd har været en stor succes. Landmændene har været overordentligt positive over for konceptet om plantebeskyttelse, og har været aktive i udbredelsen af kendskabet til det i deres lokalområder.

Til forbrugerne er der blevet udgivet brochurer om emnet, og en hjemmeside rettet mod forbrugerne bliver opdateret jævnligt. Desuden er en hjemmeside for skolebørn og lærere under udvikling, ligesom der er ved at blive oversat og udgivet tre manualer vedrørende IPM.

Projektet er forlænget frem til september 2006.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.51., Igangværende


Naturressourceforvaltning i Mae Chaem-distriktet

2000 - 2005

Akt 70 * 26/11 1999 * 20,90 mio. kr.

Danida og CARE Danmark

Bevilling 20,90 mio. kr. , forbrugt 19,03 mio. kr.

Status: Projektet forløber planmæssigt og har modtaget støtte fra relevante Thailandske ministerier til at afholde et planlagt nationalt seminar om lokalregerings rolle i forvaltningen af naturressourcer.

For at sikre fortsat vidensdeling og udveksling af erfaringer og best practices mellem projektet og den nye sub-komponent om "Støtte til at forbedre forvaltningen af beskyttede naturområder i Thailand", vil uforbrugte midler blive overført til dette projekt, særligt med henblik på gennemførelsen af en indsats i Ob Luang National Park. En revision af arbejdsplan, budget og projektets længde er under forberedelse.

Slutrapporten for projektet er modtaget og peger på følgende: Generelt kræver det tid at nå de ønskede resultater af kapacitetsopbygning. Ikke desto mindre er der i de involverede lokalsamfund sket målbare forbedringer i form af forøget kapacitet og involvering omkring bevarelse af skove, forbedret biodiversitet, aktiv deltagelse i monitorering og regelhåndhævelse, forbedrede evner til konfliktløsning mellem lokalsamfund og ressourceforbrugende virksomheder, mv.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.33., Igangværende


Etablering af et arbejdsmiljøinstitut for fagbevægelsen i Asien

2000 - 2005

DANCED * 13/12 1999 * 19,97 mio. kr.

Danida og Ulandssekretariatet

Bevilling 19,97 mio. kr. , forbrugt 18,12 mio. kr.

Status: Projektet er forlænget frem til udgangen af 2005, og aktiviteterne er forløbet som planlagt, dog er aktiviteterne i forhold til etablering af databaser og bibliotek noget forsinkede.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.30., Igangværende


Projekt for forvaltning af økosystemer i Western Forest Complex (WEFCOM)

1999 - 2003

Danida * 03/11 1998 * 15,59 mio. kr.
Danida * 30/06 2003 * 2,80 mio. kr.

Danida og Kampsax A/S

Bevilling 18,39 mio. kr. , forbrugt 17,21 mio. kr.

Status: Projektet er forløbet tilfredsstillende, og har afviklet projektaktiviteter planmæssigt. Fokus har specielt været på planlægning og implementering af pilotprojekter i samarbejde med civilsamfundet og de lokale bymyndigheder. Projektet blev forlænget frem til marts 2004. Derefter blev dele af projektet fortsat i den nye komponent "Støtte til at forbedre forvaltningen af beskyttede naturområder i Thailand".

Uforbrugte midler fra projektet vil på anmodning fra Department of National Parks blive anvendt til aktiviteterne i forlængelse af den gennemførte indsats, som skal forbedre forvaltningen af et naturområde, der har fået status som verdensarv.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.14., Igangværende


Støtte til beskyttelse af kulturmiljøet omkring Thailands kanaler og til gennemførelse af Verdensarvkonventionen

2001 - 2005

DANCED * 04/07 2001 * 17,55 mio. kr.
DANCED * 10/09 2001 * 0,24 mio. kr.

Danida, Rambøll og DANCED

Bevilling 17,79 mio. kr. , forbrugt 10,99 mio. kr.

Status: Projektet forløber planmæssigt, men med mindre forsinkelser. Arbejdet med retningslinier for Cultural Environment Conservation Systems gik langsommere end forventet. Projektteamet har besluttet at afslutte testen i marken, før der udarbejdes en detaljeret guideline. Dette er for at sikre, at den kommende guideline vil være realistisk og lader sig implementere.

Kapacitetsopbygningen skrider også fremad. To studieture til Danmark er blevet gennemført med succes. Som resultat af en workshop foreligger nu en strategi for Cultural Environment Conservation, en foreløbig visions- og missionsrapport og en række strategiske værktøjer.

Projektet har udarbejdet undervisningsmateriale og afholdt informationsprogrammer.

Projektet forløber fortsat planmæssigt. Udarbejdelsen af en kulturel miljøstrategi er ved at blive afsluttet, og relevante demonstrationsprojekter er identificeret og ved at blive implementeret. Der planlægges desuden en stor regional konference om bevarelse af kulturmiljø i februar 2005, hvor erfaringerne fra projektet vil blive fremlagt og diskuteret.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.60., Igangværende


Bæredygtig landbrugsprojekt (SAFE)

2001 - 2005

DANCED * 16/11 2001 * 0,26 mio. kr.
Styrelsen * 15/05 2002 * 16,20 mio. kr.

Danida, Departementet for teknisk og økonomisk samarbejde (DTEC) og Kvistgaard Consult ApS

Bevilling 16,46 mio. kr. , forbrugt 6,02 mio. kr.

Status: Projektet skrider frem efter planen, og der er et tilfredsstillende samarbejde med de involverede parter. Der bliver regelmæssigt holdt møder med landbrugsministeriet, og regionale eksperter har afholdt workshops for de relevante samarbejdspartnere.

Projektet har støttet 64 teknologioverførselscentre i 16 provinser i deres udarbejdelse af lokalsamfundsbaserede planer for udvikling af bæredygtigt landbrug.

Otte regionale kontorer har støttet demonstrationsaktiviteter og træning inden for økologisk landbrug og gødningsanvendelse for anslået 1000 landmænd. Desuden er der afholdt kurser i forsøgsplanlægning og ‘metoder for relevante samarbejdspartnere.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.59., Igangværende


Kapacitetsopbygning indenfor biodiversitet, Queen Sirikit Botanic Garden

1999 - 2003

DANCED * 16/11 1998 * 13,72 mio. kr.
DANCED * 27/11 2001 * 0,24 mio. kr.

Danida, Rambøll og Jørgen L. Christiansen

Bevilling 13,96 mio. kr. , forbrugt 11,50 mio. kr.

Status: Projektet blev påbegyndt oktober 1999, og der blev indledningsvis foretaget nogle få justeringer i forhold til det oprindelige projektdesign. Opbygningen af netværket mellem danske og thailandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner havde en vanskelig start. Projektet er forlænget til udgangen af 2005 for at sikre en fornuftig udfasning af aktiviteterne, som i 2004 og 2005 alene omfattede støtte til Ph.d. stipendiat.

Projektet har formået at forbedre den lokale kapacitet inden for monitorering af biodiversiteten og administration af QSBG, ligesom uddannelsen inden biodiversitet er blevet styrket. I forhold til lokalsamfundet er opmærksomhedsskabende aktiviteter og skoleundervisning blevet fremmet. Der er desuden udviklet og implementeret systemer for monitoreringen af biodiversitet, ligesom modeller for lokalsamfundsbaseret administration af biodiversitet er udarbejdet. Endeligt er der etableret internationalt og regionalt netværk inden for monitorering og administration af biodiversiteten.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.12., Igangværende


Udvikling af bygningsregulativer vedrørende energiforbrug

2001 - 2003

DANCED * 09/12 2000 * 11,52 mio. kr.
DANCED * 06/03 2001 * 0,23 mio. kr.

Danida, Dansk Energi Management A/S og Modus Consult I/S

Bevilling 11,76 mio. kr. , forbrugt 7,27 mio. kr.

Status: Projektet blev startet i 2001 og forløb planmæssigt. Projektaktiviteterne blev afsluttet i første kvartal af 2004, og afsluttende rapport blev modtaget i august 2004. Rapporten fremhævede, at der igennem projektet er udarbejdet tekniske anbefalinger, rammer for og tilgange til den videre udvikling af bygningsreglementert med fokus på bygningers energiforbrug. Bygningsreglementet sigter imod nybyggeri, hvilket betyder, at der ikke er fokus eksisterende det byggeri. Der er dog et opfattende potentiale for optimering af disse bygninger, om end de er vanskellige at nå med et bygningsreglement. Det menes at en energimærkningsordning vil løse dette problem og øge antallet af energieffektiviseringsprojekter. Dette ligger dog uden for projektets rammer, men anbefales som en opfølgning på projektet.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.47., Afsluttet


Miljøforvaltning i slumområder (UCEA fase II)

1999 - 2004

DANCED * 21/05 1999 * 10,63 mio. kr.

Danida og Urban Community Dev. Office

Bevilling 10,63 mio. kr. , forbrugt 10,63 mio. kr.

Status: Der var ved afslutning af fase 1 iværksat 196 projekter (målsætningen var 100), med udgangspunkt i etableringen af 41 netværk i slumområder i Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen og Songkhla. Projektet har foranlediget, at de relaterede lokalforvaltninger både politisk og finansielt understøtter miljøarbejdet i de pågældende slumområder. I projektets fase 2 er aktiviteterne efter koordinering med andre donororganisationer i projektområdet, blevet fokuseret omkring kapacitetsopbygning, netværksopbygning og demonstrationsaktiviteter. Projektet har levet op til den oprindelige implementeringsplan med etablering af 81 netværk for fattige byområder. Ligeledes er integration i den kommunale bymiljøforvaltning et væsentligt særskilt mål i fase 2.

Den regionale MIFRESTA evaluering fra 2002 gav projektet en særdeles positiv vurdering. En forlængelse under den oprindelige ramme blev bevilget for perioden maj 2003 til december 2004.

Slutrapport for projektet forventes afleveret i starten af 2005. Den Thailandske samarbejdspartner vil med støtte fra Danida blive involveret i rehabiliteringen efter Tsunamikatastrofen i det sydlige Thailand i december 2004. Dansk støtte til yderligere aktiviteter i slumområder i det øvrige Thailand er desuden under planlægning.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.19., Igangværende


Fremme af vedvarende energiteknologier - Handlingsplaner for udvikling af markedet

2001 - 2004

DANCED * 01/06 2001 * 0,24 mio. kr.
DANCED * 02/11 2001 * 9,46 mio. kr.

Danida, Kampsax A/S og DANCED

Bevilling 9,70 mio. kr. , forbrugt 4,21 mio. kr.

Status: Projektet understøtter "Regional Energy Planing"-projektet, der er under opstart. De to projekter sigter samlet på alle niveauer i den Thailandske energiadministration. Projektet er forlænget, så det sammen med "Regional Energy Planing"-projektet løber frem til december 2006.

Projektet er blevet noget forsinket pga. strukturelle problemer hos de thailandske myndigheder. Efter en omorganisering af det Thailandske Energiministerium, er projektet blevet tilpasset denne nye struktur, og som følge deraf udvikler projektet sig nu særdeles positivt. Den Thailandske regering bruger nu projektet meget aktivt i sin udvikling af handlingsplaner inden for fremme af bæredygtig energi.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.46., Igangværende


Bæredygtig energi på provinsniveau i Thailand

2001 - 2004

DANCED * 29/06 2001 * 2,75 mio. kr.
DANCED * 29/06 2001 * 6,00 mio. kr.

Danida, Appropriate Technology Association (ATA) og Organisationen for Vedvarende Energi

Bevilling 8,75 mio. kr. , forbrugt 8,54 mio. kr.

Status: Der er i det forløbne år sket gode fremskridt på alle projektets indsatsområder. Det thailandske energiministerium har blåstemplet udarbejdelsen af lokale energiplaner i projektets målområde, og de enkelte lokale energikontorer har derfor udarbejdet energiplaner for deres område. Det thailandske energiministerium har tilkendegivet, at det vil anvende erfaringerne med lokale energiplaner i et nyt projekt, som ministeriet er ved at udvikle. Høj-effektive ovne og komfurer, der bruger biomasse som alternativ til de stigende energipriser, er blevet fremmet gennem projektet, og har vundet udbredelse i projektets målområder.

For at sikre overgangen til "Regional Energy Planing project", der implementeres af det Thailandske Energiministerium, er projektet blevet forlænget frem til april 2005.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.54., Igangværende


Teknisk service kontor for biomasseproduceret el-produktion og informationscenter for vedvarende energi

2001 - 2005

DANCED * 15/12 2000 * 8,18 mio. kr.
DANCED * 23/01 2001 * 0,23 mio. kr.

Danida, Knudsen & Sørensen A/S og Carl Bro International A/S

Bevilling 8,41 mio. kr. , forbrugt 7,19 mio. kr.

Status: Projektet skrider fremad som planlagt.

One-Stop Clearing House (BOSCH) er etableret, og der ydes i dag teknisk service inden for udnyttelsen af biomasse. Den thailandske leder har efter de første to projektår under danske ledelse overtaget ansvaret for BOSCH. En planlagt projektaktivitet vedr. lokal produktion af komponenter til biomasse-kraftværker er endnu ikke gennemført. Overførslen af teknologi for både kedel og biogasrensning er gennemført, ligesom der er afholdt en studietur til Danmark for at uddanne thailandske eksperter.

Der arbejdes på at bringe et udenlandsk og et thailandsk firma sammen med henblik på at producere anlæg til at omdanne biomasse til biogas i Thailand.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.44., Igangværende


Støtte til RECOFTC's indsats i Thailand

2003 - 2007

Styrelsen * 13/11 2002 * 7,95 mio. kr.

Danida og Regional Community Forestry Trainning Center for Asia and the Pacific, Bangkok

Bevilling 7,95 mio. kr. , forbrugt 1,61 mio. kr.

Status: Projektet startede 1. januar 2003 og forløber planmæssigt. En ny projektleder blev ansat i 2004. En revideret tidsplan for projektet afventer godkendelse i projektets steering commitee januar 2005.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.74., Igangværende


Oplysningskampagne om handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

2000 - 2003

DANCED * 19/07 2000 * 7,75 mio. kr.

Danida og Verdensnaturfonden (WWF)

Bevilling 7,75 mio. kr. , forbrugt 7,04 mio. kr.

Status: Projektet har udarbejdet undervisningsmateriale og oplysningsfilm, der blandt andet bliver vist på fly til Thailand. De fleste projektaktiviteter er blevet implementeret efter den oprindelige tidsplan. Interessen og deltagelsen fra stakeholders, herunder pressen, er fortsat meget høj.

Projektet er blevet forlænget indenfor den oprindelige ramme frem til december 2004 for at kunne give støtte ved et CITES-møde, der skal afholdes i Thailand og for at færdiggøre og afrunde forskellige aktiviteter, der skal sikre projektets fortsatte bæredygtighed.

Der har i projektet gennemgående været et særdeles godt samarbejde mellem de Thailandske myndigheder, den private sektor, medier og NGO'ere.

Der afventes afsluttende rapport om projektet i begyndelsen af 2005.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.29., Igangværende


River Spy

1998 - 2003

DANCED * 05/05 1998 * 7,26 mio. kr.

Danida og Green World Foundation Thailand

Bevilling 7,26 mio. kr. , forbrugt 7,07 mio. kr.

Status: Den overvejende del af aktiviteterne planlagt i projektet er blevet implementeret med stor lokal interesse og deltagelse. Alle deltagende skoler har foretaget undersøgelser og moniteringsaktiviteter ved Ping floden, ligesom formelle relationer mellem skoler, skolenetværk og lokalsamfund er blevet etableret.

I perioden januar til december 2003 blev 1200 udgaver af den engelsksprogede udgave af undervisningsmaterialet udsendt til interesserede parter, og der blev afholdt en workshop for at udvikle deltagende læreres kapacitet til at iværksætte undersøgelser af den miljømæssige kvalitet af vandløb. For at indsamle yderligere oplysninger fra deltagerne, er der blevet organiseret møder med en række kontaktpersoner fra de deltagende skoler.

Projektet har vakt stor interesse i andre egne af Thailand og det forventes, at de udviklede undervisningsmetoder vil finde national udbredelse.

Projektet blev afsluttet i december 2003, og slutrapport og revideret regnskab blev indsendt og godkendt i februar 2004. Overskydende midler fra projektet er tilbageført.

ASI * 104.Thailand.1.MFS.18., Afsluttet
Denne side er kapitel 71 af 190 til publikationen "Danidas Årsberetning 04".
Version 1.0
Publikationen findes på adressen:
http://www.netpublikationer.dk/um/5479/index.htm

 

 
 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk