Eritrea

Støtte til uddannelsessektoren
Støtte til uddannelsessektoren i Eritrea, pilotfase
Støtte til landbrugssektoren i Eritrea, pilotfase
Støtte til retsvæsenet i Eritrea


Støtte til uddannelsessektoren

2000 - 2005

Akt 52 * 11/11 1999 * 267,30 mio. kr.

Danida og Undervisningsministeriet

Bevilling 267,30 mio. kr. , forbrugt 208,73 mio. kr.

Beskrivelse: Formålet med sektorprogrammet er at bidrage til udviklingen af en veluddannet befolkning gennem støtte til Eritreas nationale program for styrkelse og udbygning af grundskolesektoren. I overensstemmelse med de globalt vedtagne målsætninger og strategier for Uddannelse for Alle og 2015-målene er programmet rettet mod at sikre lige adgang til en otteårig grundskole, der tager højde for Eritreas etniske, religiøse og sproglige mangfoldighed. Der lægges stor vægt på undervisning i lokalsprog i de første fem klassetrin (modersmålsundervisning) samt pigers adgang til uddannelse. Programmet bidrager endvidere til udvikling af de tekniske og kommercielle uddannelser. Med virkning fra 2002 blev Eritrea imidlertid opgivet som dansk programsamarbejdsland som følge af den fortsat utilfredsstillende politiske situation, hvorfor programmet udfases med udgangen af 2005. Af samme grund forudses den oprindelige bevilling til programmet ikke fuldt udnyttet.

Programmet består af fem komponenter: (1) Udvikling af læseplaner og lærebøger, (2) Byggeri og rehabilitering af grundskoler og pædagogiske ressourcecentre, (3) Fremme af læreruddannelse og institutionel kapacitetsudvikling, (4) Etablering af samarbejde mellem Asmara Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet og (5) Fremme af tekniske og kommercielle uddannelser herunder opførelse af en skole for tekniske og kommercielle uddannelser i havnebyen Massawa.

Udviklingen i de opstillede indikatorer for programmet har generelt udviklet sig positivt i perioden 2000-2004: På grundskoleniveau (1.-5. klasse) er nettoindskrivningen øget fra 41% i 1999 til 52% i 2004, og antallet af lærere, der opfylder de grundlæggende kvalifikationskrav, er øget fra 72% til 83% i samme periode. Den tekniske og kommercielle skole i Massawa ventes efter færdiggørelsen i første halvdel af 2005 i væsentlig grad at bidrage til opbygning af en kvalificeret lærerstab og gradvis forøgelse af kapaciteten i denne del af uddannelsessektoren.

Indikatorer:

  Indikatorbetegnelse Mål Resultat
1. Netto indskrevne (grundskoleniveau 1.-5. klasse)   51.50 (Girls 48.28)
2. Netto indskrevne (mellemskoleniveau 6.-7. klasse)   18.90 (Girls 16.88)
3. Kvalificerede lærere i grundskolen   83.1
4. Kvalificerede lærere i mellemskolen   28.2
5. Lærer/elev-ratio i grundskolen   47
6. Lærer/elev-ratio i mellemskolen   55
7. Kvalificerede lærer i grundskolen   83.1
8. Kvalificerede lærer i mellemskolen   28.2
9. Antal kvindelige lærere i grundskolen   35.9
10. Antal kvindelige lærere i mellemskolen   9.6

Status:

 1. Udvikling af læseplaner og lærebøger: 176 titler på skolebøger for klassetrin 1, 2 og 6 var i 2004 parate til at blive trykt lokalt i et oplag på 1,5 millioner baseret på et nyudviklet curriculum og nye læseplaner. Processen viste sig imidlertid mere kompliceret end først antaget, og kun bøger til første klasse nåede at blive fordelt til skolerne i 2004. Resten følger i 2005.
   
 2. Byggeri af pædagogiske ressourcecentre og grundskoler har bl.a. betydet skoleadgang for mellem 5.000 og 10.000 elever (sidste tal er baseret på toholdsskift, hvilket ofte anvendes i Eritrea).
   
 3. Læreruddannelse og kapacitetsudvikling: 32 koordinatorer for de pædagogiske ressourcecentre har gennemgået et efteruddannelsesforløb. Omkring 50 studerende forventes at færdiggøre en toårig diplomuddannelse i modersmålsundervisning. Endvidere er Eritreas etårige læreruddannelse blevet reformeret.
   
 4. Det mest markante resultat af samarbejdet mellem Danmarks Pædagogiske Universitet og Asmara Universitet er etableringen af et tidssvarende og omfattende fagligt bibliotek til brug for de studerende og uddannelsesfakultetets pædagogiske forskning. Hertil kommer et meget benyttet mediecenter, ligeledes til brug for de studerende og forskningsformål.
   
 5. Tekniske og kommercielle uddannelser: Skolen i Massawa er ca. 95% færdig og første elevindtag på ca. 150 elever ventes i første halvdel af 2005. 14 faglærere til skolen har gennemført mere end to års træning. Endvidere har fire lærere til de kommercielle fag gennemført tre måneders praktik og kurser i bl.a. elektronisk bogføring. For både de tekniske og kommercielle uddannelser er der udviklet curricula og lærermanualer. Et udkast til national plan for Technical and Vocational Training blev udarbejdet i 2003 og ventes integreret i en samlet plan for de tekniske og kommercielle uddannelser i Eritrea.

Risikoelementer: Det spændte forhold mellem Etiopien og Eritrea er fortsat kilde til betydelig risiko og ustabilitet samt medvirkende årsag til stor mangel på lærerkræfter og arbejdskraft til skolebyggeri.

AFR * 104.Eritrea.813., Igangværende


Støtte til uddannelsessektoren i Eritrea, pilotfase

1996 - 2000

Akt 140 * 10/01 1996 * 80,00 mio. kr.

Danida og Undervisningsministeriet

Bevilling 80,00 mio. kr. , forbrugt 75,13 mio. kr.

Beskrivelse: Projektet, en pilotfase forud for den egentlige sektorprogramstøtte fra 2000, var rettet mod forbedret og mere ligelig adgang til primæruddannelse samt øget kvalitet i undervisningen.

Status: Under projektet blev 17 nye skoler færdiggjort, 8 skoler istandsat, og en række eksisterende skoler udbygget med nye klasseværelser. Der blev opført et centralt boglager og 7 lokale boglagre samt 9 biblioteker. Skolebøger for 1.-5. klasse blev genoptrykt. Et pædagogisk ressourcecenter i tilknytning til lærerseminariet blev ligeledes opført og 20 decentrale ressourcecentre færdiggjort. Projektaktiviteterne er afsluttede, og kun enkelte reviderede regnskaber udestår. Risikoelementer: Krigen 1998-2000 og det efterfølgende fortsat spændte forhold mellem Etiopien og Eritrea var medvirkende til en meget omfattende mobilisering af landets mandlige befolkning. Dette medførte bl.a. stor mangel på arbejdskraft til skolebyggeri og -renovering samt mangel på kompetente lærerkræfter til undervisning i skolerne, hvilket var med til at forsinke projektaktiviteterne.

AFR * 104.Eritrea.813-1., Igangværende


Støtte til landbrugssektoren i Eritrea, pilotfase

1996 - 2002

Akt 376 * 22/05 1996 * 100,00 mio. kr.
Akt 41 * 09/11 2000 * 18,28 mio. kr.

Danida og Landbrugsministeriet

Bevilling 118,28 mio. kr. , forbrugt 117,77 mio. kr.

Beskrivelse: Formålet med landbrugssektorprogrammets pilotfase var at bidrage til en bæredygtig udnyttelse og styring af naturressourcer samt øget fødevaresikkerhed og landbrugsproduktion.

Status: Gennemførelsen af aktiviteterne har generelt været tilfredsstillende. På nuværende tidspunkt udestår alene revision af enkelte regnskaber.

Risikoelementer: Udviklingen i den politiske situation i Eritrea i 2001 førte til regeringens beslutning om at fjerne Eritrea fra listen over programsamarbejdslande, hvorfor samarbejdet inden for landbrugssektoren ophørte i 2002.

AFR * 104.Eritrea.805-1., Igangværende


Støtte til retsvæsenet i Eritrea

2001 - 2004

Akt 203 * 16/05 2001 * 36,60 mio. kr.

Danida og Justitsministeriet

Bevilling 36,60 mio. kr. , forbrugt 8,08 mio. kr.

Beskrivelse: Retssektorprojektet påbegyndtes i 2002 med henblik på støtte til de eritreiske bestræbelser på at udvikle en retsstat gennem støtte til det eritreiske justitsministerium og domstolene.

Status: I løbet af projektet er en række aktiviteter udført herunder (1) træning af dommere og anklagere; (2) ledelsestræning og træning i engelsk; (3) støtte til udarbejdelse af fem følgelove til den eritreiske grundlov (der endnu ikke er vedtaget); (4) træning af barfodsjurister; (5) installering af "Automated Case-flow Management System" med henblik på bedre sagshåndtering og (5) oprettelse af landsbydomstole.

Siden projektets start har det været hensigten at udarbejde en national strategi for udvikling af retsvæsenet i Eritrea. Det blev i 2002 fra dansk side gjort klart, at en sådan strategi var en forudsætning for at sikre bæredygtigheden. Da man fra eritreisk side ikke var villig til at udarbejde en sådan strategi, blev det fra dansk side i april 2003 besluttet at udfase projektet. På nuværende tidspunkt udestår alene det afsluttende regnskab, der afventes fra den eritreiske revisor.

Risikoelementer: Den politiske krise, der begyndte i september 2001 med fængsling af en række fremtrædende politikere og journalister, er fortsat uløst. De fængslede tilbageholdes stadig uden anklage og rettergang. Disse elementer, samt den manglende vilje til at udarbejde en strategi for udviklingen af retsvæsenet, har sat alvorlige spørgsmålstegn ved regeringens evne og vilje til at opbygge et retssamfund.

AFR * 104.Eritrea.10., Igangværende
Denne side er kapitel 37 af 190 til publikationen "Danidas Årsberetning 04".
Version 1.0
Publikationen findes på adressen:
http://www.netpublikationer.dk/um/5479/index.htm

 

 
 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk  
 

 

 

 

adding╠u