3 Erhvervslivets bidrag til vækst og beskæftigelse

Danmark var pioner blandt udviklingspartnere, da erhvervsinstrumenter som Privat Sektor (PS) Programmet og Ordningen for Blandede Kreditter blev introduceret i starten af 1990’erne. Erfaringer viser, at udviklingseffekten er størst, hvis instrumenterne bruges strategisk og er koordineret med øvrige bistandsindsatser i både den offentlige og private sektor.

Erfaringer viser desuden, at danske virksomheder og organisationer har stor interesse i og potentiale for at bidrage til udvikling i fattige lande. Danida vil derfor aktivt inddrage denne ressource i bestræbelserne på at nå 2015-målene om halvering af verdens fattigdom.

Erhvervslivet som partner i udviklingsindsatsen

Danida ønsker at udbygge erhvervslivets involvering og bidrag til opfyldelse af 2015-målene for udvikling, jf. kapitel 1, gennem en styrket og strategisk indsats. Samtidig opleves et stigende ønske fra virksomheder, fonde og pensionskasser om at foretage investeringer i udviklingslandene. Dette er afsættet for Danidas involvering af dansk erhvervsliv i indsatser, der skaber bedre markeds- og levevilkår samt anstændige arbejdspladser.

Gennem partnerskaber med civilsamfundets organisationer, forskere, lokale myndigheder og andre relevante aktører kan dansk erhvervsliv på innovativ vis overføre viden til gavn for udviklingslandenes udvikling. Danske virksomheder skal i spil for at overføre viden, teknologi og innovative løsninger til at skabe en bæredygtig vækst og bedre beskæftigelsesmuligheder i udviklingslandene.

Fleksibilitet og risikovillighed i anvendelsen af de enkelte instrumenter vil være et bærende princip. Det stiller til gengæld krav til ressourcer, kompetencer og professionalisme hos de virksomheder og øvrige aktører Danida samarbejder med. Endvidere viser erfaringer at der er behov for øget fokus på en sikker og ensartet administration af de gældende regler.

Nye indsatser vil ske under hensyntagen til følgende hovedprincipper og generelle prioriteter:

Hovedprincipper:

  • Udgangspunktet for al støtte er lokale behov og nationale prioriteter i udviklingslandene.
  • Det geografiske fokus er primært Danidas partnerlande (dog med en større landekreds for IFU-investeringer). Herudover ydes der kun støtte til projekter i lande, hvor Danida besidder en lokal tilstedeværelse i kraft af en ambassade/repræsentation.
  • Additionalitet vil fortsat være en forudsætning for al støtte, og derfor vil støtte også fremover kun blive givet til aktiviteter, som ellers ikke ville blive gennemført.
  • Det forventes, at de danske virksomheder og andre danske aktører, som søger om støtte til at udvikle investeringer og partnerskaber, udøver ansvarlig virksomhedsdrift og fremmer klima- og miljøhensyn, fremmer et ordentligt arbejdsmiljø og anstændige arbejdsforhold inden for rammerne af Global Compact-principperne og ILOs Decent Work agenda.

Generelle prioriteter:

  • Øge fokus på en mere strategisk anvendelse af de enkelte instrumenter og samspillet mellem disse. I den sammenhæng vil indsatser, der fremmer værditilvækst gennem værdikædetilgange blive prioriteret højt.
  • Partnerskaber og investeringer, der kan overføre viden om og udbrede anvendelse af grøn teknologi såvel som bidrage til øget fødevaresikkerhed vil ligeledes blive prioritet højt. Der vil også blive givet prioritet til indsatser, hvor der opnås størst udviklingseffekt, og hvor multiplikator- og spredningseffekten til det omkringliggende samfund vurderes som værende stor. Derfor opfordres også større virksomheder til at indgå partnerskaber med støtte fra Danida.
  • Indsatser, der kan bidrage til beskæftigelse for den fattigste del af befolkningen på bunden af pyramiden, BoP-segmentet, vil blive givet høj prioritet.
  • Danida vil i sin vurdering af støtteværdige indsatser rette fokus mod aktiviteter, der udbedrer markedsfejl og muliggør miljøvenlige og innovative tilgange. Vurdering af ansøgninger og dertilhørende støtte bevilges således, at markedet forvrides i mindst muligt omfang.

På baggrund af disse principper og prioriteter vil de nuværende erhvervsinstrumenter blive gennemgået og tilpasset i forhold til de udfordringer og markedskrav, udviklingslandene står overfor, når det drejer sig om at fremme privatsektordrevet vækst og beskæftigelse. Herunder følger et oprids af instrumenterne med fokus på hvilke aspekter, der bliver tilpasset, i lyset af strategien for Danmarks Udviklingssamarbejde.

Fra Ordningen for Blandede Kreditter til Danida Business (DB) Finance

Det overordnede formål med DB Finance er at sikre finansiering til større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan finansieres på markedsvilkår. Det gøres ved at tilbyde rentefrie lån med 10 års løbetid, hvor renter, eksportkreditpræmie og andre finansielle omkostninger finansieres med bistandsmidler. Ved at fremme adgangen til langsigtet finansiering gennem inddragelse af kommercielle parter kan ordningen muliggøre betydelige investeringer i vigtig infrastruktur og dermed skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse. Endvidere kan ordningen medvirke til lokal jobskabelse ved at sikre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder.

Ordningen vil fortsat have fokus på at bidrage til finansiering af infrastrukturprojekter i udviklingslande, herunder udbygning af energiforsyning. Finansiering af klimavenlig og renere teknologi vil være en fremtidig prioritet. Adgang til mindre lån med lave renter er en mulighed, som allerede har vist sig som en succes i flere udviklingslande.

For at styrke samspillet med de øvrige instrumenter og sektorprogramindsatser vil der ske en samtænkning af instrumentet i forhold til det øvrige udviklingssamarbejde. Samtænkningen afspejles i en geografisk fokusering således, at støtten fortrinsvis tilgår projekter i Danidas partnerlande.

Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i partnerlandene, vil ordningen for små industriprojekter blive justeret og simplificeret.

Ud fra et ønske om at udbrede kendskabet til ordningen, dens anvendelse og muligheder overfor virksomheder og myndigheder både ude og i Danmark øges kommunikations- og informationsindsatserne om ordningen.

Fra B2B og IPD til Danida Business (DB) Partnerships

Danida Business Partnerships har til formål at forbedre fattiges arbejds- og levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte.

Det er et grundlæggende krav, at mindst én privat dansk virksomhed indgår i partnerskabet i samspil med én eller flere andre partnere, der i fællesskab ønsker at bidrage til udviklingsindsatsen. DB Partnerships kan dermed støtte udvikling af partnerskaber lige fra et traditionelt business-to-business samarbejde mellem to private virksomheder til bredere partnerskaber, hvor aktører fra civilsamfund og/eller forskning inkluderes som samarbejdspartnere.

Den tidligere skelnen mellem programmerne ”B2B” og ”IPD” ophæves for at forenkle administration og skabe større fleksibilitet i forhold til af fremtidige aktivitets- og partnerskabstyper.

Innovative tilgange ses gerne anvendt bredt i forhold til etablering af partnerskaber mellem to eller flere partnere omkring ansvarlig leverandørstyring, kapacitetsopbygning, anvendelse af grøn teknologi, nye forretningsmodeller, værdikædeudvikling mv. Teknisk assistance og træning tilpasset lokale forhold er typisk omdrejningspunktet for overførsel af viden og teknologi fra den danske partner til den lokale partner. Herunder ydes støtte til udvikling af inklusive forretningsmodeller, der indebærer, at fattige betragtes som klienter og kunder på efterspørgselssiden, mens de på udbudssiden udgør medarbejdere, producenter og leverandører i forskellige led af værdikæden. I forhold til udvælgelse af støtteværdige lokale virksomheder betragtes de, der kan fungere som ”drivkraft” i en værdikæde eller i en klynge af virksomheder, som ideelle lokale samarbejdspartnere. Dette sker ud fra en formodning om, at denne type af virksomheder kan bidrage til en betydelig multiplikator- eller spredningseffekt i lokalsamfundet som følge af den tilførte teknologi og viden fra en dansk partner(e).

Samtidig introduceres en ny mulighed for at danne regionale samarbejdsprojekter til udvikling af leverandørstyring, værdikæder, energiforsyning mv. på tværs af landegrænser i en region med forankring i ét partnerland. Der kan dermed ansøges om støtte til aktiviteter, der finder sted i flere lande, så længe hovedparten af aktiviteter og partnerskabet er forankret i partnerlandet. Foruden en potentiel større beskæftigelses- og udviklingseffekt kan det fra en kommerciel vinkel åbne for en strategisk tilgang og øget adgang til regionale markeder.

Denne fleksibilitet og øget risikovillighed reflekterer et ønske fra dansk side om at optimere og anerkende kreativitet og nytænkning i forhold til at være fødselshjælper for udvikling af privat-private eller offentligt-private partnerskaber, der med et kommercielt sigte for øje kan bidrage til bedre levevilkår samt skabe flere og bedre jobs for fattige mænd og kvinder.

Øget fleksibilitet i partnerskabsmuligheder og typer vil samtidig modsvares af skærpede krav til de danske virksomheders kapacitet og finansielle ressourcer til at gennemføre og opretholde partnerskabet. Tilsvarende stilles der krav om, at den lokale partner besidder den nødvendige kapacitet til at kunne indgå i et ligeværdigt partnerskab med betydelig lokal forankring og muligheder for jobskabelse.

Dette udelukker ikke små virksomheder på bekostning af store virksomheder som udviklingspartnere. En ansøgning om at opnå støtte til et samarbejdsprojekt vil blive vurderet i forhold til, hvor stor udviklingseffekt partnerskabet forventes at resultere i. Fokus er dermed på virksomhedens eller partnernes kompetencer, dedikation og formåen samt villighed til at investere udover Danidas støtte. Derfor vil kravet til partnernes fælles egenfinansiering af udgifterne til støtteværdige aktiviteter blive øget væsentligt. Dette skal sikre mere solide og langsigtede, bæredygtige indsatser med stor udviklingseffekt.

Målrettet fornyelse af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene

Industrialiseringsfonden for udviklingslandene (IFU) fungerer som rådgiver og aktiv medinvestor for danske virksomheder, der ønsker at etablere sig eller udvide deres virksomhed i et udviklingsland. IFU opererer på kommercielt grundlag og tilbyder partnerskab ved at tegne aktiekapital og/eller yde lån til investeringsprojekterne. Fokus vil fortsat være på at udvikle bæredygtige investeringer med stor udviklingseffekt.

Der vil ske en målrettet fornyelse af IFU med udgangspunkt i følgende tre-punkts-plan:

I. Opdeling af IFU i to separate investeringsvinduer;

  • Investeringer i lavindkomstlande, primært i Afrika, som skal stå for minimum 50 pct. af fondens årlige investeringer.
  • Investeringer i ”emerging markets” op til et indkomstniveau på 50 pct. af Verdensbankens definition af ”Upper Middle Income Countries” (p.t. svarende til et indkomstniveau på 6.098 USD).

II. Udvidelse af IFUs kapitalgrundlag

Det vil blive undersøgt nærmere om effekten af IFUs aktiviteter og kompetencer kan styrkes ved at inddrage danske pensionskasser og andre private investorer som medinvestorer med henblik på at øge antallet af direkte investeringer i udviklingslande. En arbejdsgruppe vil udarbejde konkrete forslag til, hvordan dette i praksis kan ske.

III. Øget markedsorientering

Med henblik på at styrke IFUs markedsorientering og kontakt til lokale virksomheder vil det blive nærmere vurderet, om fondens tilstedeværelse i primært Afrika kan styrkes.

Herudover vil det bliver undersøgt, om IFUs markedsføring over for danske partnere, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, kan styrkes.

Samtidig vil Danmark i lyset af en stigende interesse for ansvarlige investeringer i Afrika gennem bl.a. IFU og danske pensionskasser eller andre nye fonde søge at mobilisere kapital til projekter i udviklingslande. Denne interesse skal matches af orientering om muligheder og barrierer for investeringer, eksempelvis på informationsmøder i GoGlobal regi, beskrevet nedenfor.

Relation til øvrige erhvervsrettede indsatser

I de mest kommercielt attraktive partnerlande foretages en konkret vurdering af, hvorvidt projektforslag kvalificerer sig til udviklingsbistand eller bør udvikles på ren kommerciel vis med mulighed for rådgivning fra Eksportrådet. Det betyder samtidig, at der er behov for en løbende tilpasning og landespecifik vurdering af kravet om additionalitet for støtten under Danida Business-indsatserne.

GoGlobal er en fælles markedsførings-platform og indgangsvinkel til Danida, Eksportrådet, Eksportkreditfonden (EKF), og Industrialiseringsfonden for udviklingslande (IFU). Oplysningstiltag under GoGlobal vil fremadrettet blive styrket for at sikre bredere kendskab til paletten af bistand og rådgivning i Danmark, som knytter sig til nye vækstmarkeder.
Denne side er kapitel 3 af 4 til publikationen "Vækst og Beskæftigelse 2011-2015".
Version nr. 1.0 af 22-03-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk