1 Indledning

Danmark vil fremme seks indsatsområder:

  • Arbejde for øget frihandel, markedsadgang for udviklingslandene og bedre integration i den globale økonomi
  • Støtte etablering af rammerne for en markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse
  • Fremme udviklingslandes adgang til ny teknologi og innovation
  • Arbejde med alle led i fra produktion til forarbejdning, så der skabes arbejdspladser og en mere alsidig produktion i partnerlandene
  • Styrke skattesystemer, så udviklingslandene på sigt bliver i stand til selv at finansiere udvikling
  • Bidrage til sikkerhedsnet, der giver de fattigste mulighed for at forbedre egne vilkår.

Man kan ikke omfordele sig til velstand. Danmark vil derfor sætte særlig fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande.

Bekæmpelsen af fattigdom kan kun ske ved en solid og vedholdende økonomisk vækst, der breder sig ud i alle lag af samfundet, og giver den enkelte mulighed for at forbedre sin egen livssituation. Alligevel har det internationale udviklingssamarbejde i perioder fokuseret for bredt og dermed for lidt på privatsektorudviklingen i udviklingslandene. Fremover vil der ikke være tvivl. Privatsektorudvikling i udviklingslandene vil stå helt centralt i dansk bistand. Midlerne til at skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslandene vil blive fordoblet i løbet af de kommende år, nye programmer vil blive udviklet og moderniserede erhvervsinstrumenter vil blive taget i brug.

Som udgangspunkt vil danske indsatser og udviklingsbistand, der skal fremme vækst og beskæftigelse relateres til et eller flere af de seks indsatsområder i kapitlet om Vækst og Beskæftigelse i Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde: ”Frihed fra Fattigdom, Frihed til Forandring”.

Vi skal arbejde for at skabe vækst og jobs i udviklingslande ad flere kanaler: inden for EU, i andre internationale fora og organisationer, i den bilaterale programbistand og med den danske ressourcebase: civilsamfund, fagbevægelsen og erhvervslivet.

Dansk erhvervsliv skal især inddrages mere end nogensinde før. Ikke fordi bistanden skal bindes til danske virksomheder, men fordi de kan lære fra sig og skabe udvikling i klodens fattigste egne, samtidig med at de selv kan koble sig på de imponerende høje vækstrater der er i mange udviklingslande.

Denne strategiske ramme samler og udstikker retning og værktøjer for den konkrete udmøntning af prioritetsområdet de kommende 5 år. Det bliver uddybet i kapitel 2, efter et oprids af afsæt og rammer for Danmarks særlige fokus på at fremme vækst og beskæftigelse.

Økonomisk vækst og 2015-målene

I foråret 2008 tog regeringen initiativ til oprettelse af en international Kommission for Afrika, bestående af regeringsledere, ledere af civilsamfundsorganisationer, erhvervsledere og eksperter fra især Afrika. Kommissionens mandat var at finde frem til mulige initiativer, indsatser og partnerskaber til fremme af markedsdrevet vækst og produktiv beskæftigelse for de store ungdomsårgange i Afrika. Udover en række konkrete initiativer, har Afrikakommissionens anbefalinger (Afrikakommissionen, maj 2009) givet anledning til, at Danmark har valgt at styrke sin indsats til fremme af vækst og beskæftigelse.

2015-målene er rettesnor for dansk udviklingssamarbejde. Vækst og beskæftigelse var et centralt punkt på dagsordenen på FN topmødet om 2015-målene i september 2010. Ved topmødet vedtog verdens ledere enstemmigt en topmøde-erklæring. Heri understregedes, at fremme af inklusiv og retfærdig økonomisk vækst, er en forudsætning for at nå 2015-målene og for at sikre en bæredygtig udvikling. Det fremgik desuden tydeligt på FN topmødet, at vækst skal gøre det muligt for alle, og særligt de fattige, at deltage i og drage fordel af økonomiske muligheder. Vækst skal føre til jobskabelse og til øgede indtjeningsmuligheder. Endelig konkluderes, at vækst skal komplementeres af effektive sociale politikker. Disse konklusioner fra topmødet er helt i tråd med formålene med de seks danske indsatsområder, der beskrives nærmere i næste kapitel.

Økonomisk vækst og udvikling

Vedvarende høj økonomisk vækst er en forudsætning for effektivt at bekæmpe fattigdom. Væksten skal være bredt funderet, således at den øger fattige mænd og kvinders muligheder for at bryde ud af fattigdom gennem beskæftigelse og markedsadgang for egen produktion. Dette er den direkte forbindelse fra vækst til fattigdomsbekæmpelse. Også indirekte kan høj vækst komme flertallet af en befolkning til gode. Dette forudsætter, at væksten fører til højere offentlige indtægter, der kan omsættes til forbedringer i basale ydelser som sundhed og uddannelse til flertallet i befolkningen. Hvis ikke væksten kan medføre disse forbedringer, bidrager den ikke til en egentlig udviklingsproces, hvor befolkningernes ønske om at leve i fred, velstand og frihed opfyldes.

Fokus på og samarbejde med den private sektor i udviklingsindsatsen skal muliggøre vedvarende økonomisk vækst. Private investeringer og samhandel komplementerer udviklingssamarbejdet, og kan i sig selv bidrage positivt til det enkelte lands udviklingsproces og vækst.

Der findes ikke en universalnøgle til de gode vækstforløb, som kan anvendes i alle lande. Hvert land må finde sin egen nøgle afhængig af den lokale kontekst. Udover de mest grundlæggende anbefalinger om åbenhed, bæredygtighed, anstændig regeringsførelse og markedsprincipper er det op til det enkelte land at finde frem til de politikker og interventioner, som er mulige i den givne kontekst med de eksisterende institutioner.

For Danmark som udviklingspartner betyder det, at der er behov for en mere risikovillig og situationsafstemt udformning og implementering af den programmerede, bilaterale bistand, som samtidig bedst muligt udnytter danske kompetencer.

Økonomisk vækst og handel

Handel er tilsvarende en afgørende forudsætning for vækst. Det gælder i Danmark såvel som i verdens fattigste lande. De mindst udviklede lande har stort set været koblet af den globalisering, der siden anden verdenskrig har været afgørende for den globale vækst. Om end det er gået bedre i de senere år, er der stadig lang
vej til fuld udnyttelse af landenes store potentiale til gavn for deres egne befolkninger og det globale samfund.

Der er mange årsager til, at fattige lande ikke deltager fuldt ud i den globale handel – internationale handelsbarrierer, barrierer for handel i nærområder og nationale barrierer for virksomhederne. Handelspolitik og udviklingsbistand skal derfor spille tæt sammen. Målet er at sikre de fattige lande den fulde gevinst ved friere handel. Øget vækst skabes ikke ved enkeltstående indsatser, men over tid og ved sammenhængende politikker på såvel lokalt, regionalt som internationalt plan.

Danmark vil gennem EU og WTO arbejde for regelbaserede, gennemskuelige og liberale handelsregimer, som imødekommer de fattigste landes behov og særlige udfordringer. Danmark vil samtidig støtte udviklingslande i at overvinde tekniske handelsbarrierer som eksempelvis standarder og kvalitetskrav, så de kan konkurrere på internationale markedsvilkår. Danmarks prioriteter og indsatser for at øge markedsadgang beskrives i afsnit 2.A.

Rammer for Danmarks støtte til vækst og beskæftigelse

Fremme af vækst og beskæftigelse skal ske på en måde som ikke kompromitterer fremtidige generationers muligheder for adgang til produktiv beskæftigelse. Danmark vil fremme grøn vækst og herigennem minimere den forurening og miljønedslidning, som har været karakteristisk for tidligere vækstforløb globalt set.

Der lægges særlig vægt på, at begge køn skal have mulighed for at deltage og på lige fod drage nytte af udviklingsindsatsen. Fattige skal hjælpes til at tage hånd om egen skæbne, og Danmark ønsker at fremme en velfungerende markedsøkonomi, hvor hele befolkningen deltager.

Programmeret bistand, eller sektorprogrambistand, vil udgøre størstedelen af Danmarks bidrag til vækst og beskæftigelse i partnerlandene. Indsatsen planlægges og gennemføres i samarbejde med partnerlandene og andre udviklingspartnere, hvor det er relevant. Samarbejdet vil derfor antage forskellige former afhængig af muligheder og lokale forhold i forskellige lande. Programmerne planlægges typisk for fem år ad gangen.

Danmark vil bygge udviklingsindsatsen på et fundament af samarbejde med mange forskellige nationale partnere: ministerier og offentlige myndigheder, private virksomheder inden for prioriterede sektorer (både i den formelle og uformelle økonomi), banker, servicevirksomheder, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, højere læreranstalter og NGOer.

Danmark vil desuden styrke samarbejdet med en række multilaterale organisationer på de områder, hvor dette vurderes at være den mest effektive løsning. Danmark vil indgå aftaler med den enkelte organisation og herigennem sikre, at de multilaterale initiativer i videst mulige omfang koordineres med Danmarks øvrige indsatser på området.

Dansk erhvervslivs inddragelse i indsatsen for at skabe vækst og beskæftigelse optimeres, når overførsel af viden, teknologi og ledelsesværktøjer sker efter internationale principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsdrift. Hermed menes ansvarlighed i forhold til klimahensyn, miljøbelastning, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø samt bekæmpelse af korruption i overensstemmelse med Global Compact principper og ILOs Decent Work agenda.

Udenrigsministeriet har et bredt samarbejde med dansk erhvervsliv. Eksportrådets (TC) primære formål er at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark gennem rådgivning til danske virksomheder om deres internationalisering og kommercielle forretninger i udlandet. TCs rådgivning og facilitering af danske virksomheders internationale engagement kan også have en positiv udviklingseffekt i det omfang danske virksomheders aktiviteter foregår i udviklingslandene eller gennem underleverandørkontrakter kommer udviklingslandene til gode. Formålet med erhvervsinstrumenterne Danida Business Partnerships og Danida Business Finance, er at bidrage til vækst og beskæftigelse fortrinsvis i Danidas partnerlande gennem investeringer samt overførsel af viden og teknologi fra danske til lokale partnere. Ydermere favner paletten af instrumenter for at fremme danske virksomheders direkte investeringer i udviklingslande Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU). Disse beskrives nærmere i kapitel 3.

Mange danske organisationer, herunder fagbevægelsen, højere læreanstalter og virksomheder deltager allerede i implementering af udviklingsbistanden. Der findes også en række aktører, som ikke har kendskab til mulighederne for at tage del i indsatsen. Danida vil arbejde for at fremme bred interesse og deltagelse i indsatser, der skal skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Danske virksomheder og organisationer er desuden vigtige ambassadører for danske værdier og holdninger i dialogen om udviklingspolitik.

Planlægningen og gennemførelsen af indsatserne vil tage udgangspunkt i partner-landenes situation, politikker og planer samt ønsker for udvikling. Samtidig stiller en varig forbedring af indsatsen krav til dokumentation af opnåede resultater. Derfor tænkes relevante indikatorer til måling af indsatsen ind allerede i forberedelsesfasen. Dette princip gælder for større, langsigtede programmer såvel som i forhold til målrettede indsatser på virksomhedsniveau faciliteret af Danida.
Denne side er kapitel 1 af 4 til publikationen "Vækst og Beskæftigelse 2011-2015".
Version nr. 1.0 af 22-03-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk