Danmarks udviklingssamarbejde i tal

På de følgende sider gennemgås Danmarks u-landsbistand i tabelform.

På siderne 80 til 83 gennemgås Danmarks bistand fordelt på kategorier efterfulgt af bistand fordelt på lande og regioner.

På siderne 84 til 85 følger sektorfordelingen af den bilaterale bistand (f.eks. uddannelse, sundhed, transport mv.). Siden følger tabeller for Danmarks multilaterale bistand til internationale organisationer, humanitær bistand, udbetalinger til danske NGO’ers udviklingsaktiviteter, udviklingsforskning, konsulentopgaver og bistanden fra udvalgte OECD-lande (bistandsprocenten).

Efter tabellerne følger et afsnit om svindel med dansk bistand samt et afsnit om, hvorvidt den danske bistand opnår de mål, der sættes.

Efter disse to afsnit gives en oversigt over navnene på de personer, der har sæde i Danidas råd, styrelse og udvalg. Afsnittet ”Bistand på mange måder” afklarer begreber for forskellige typer af udviklingsbistand, bi- og multilateral bistand, budgetstøtte, tværgående indsatser mv.

Danmarks officielle bistand til udviklingslandene fordelt på hovedkategorier 2008-2009

Mio. kr. 2008 2009
Bilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19
Program og projektbistand Afrika 2.461,2 2.784,6
Program og projektbistand Asien 1.014,3 1.140,1
Program og projektbistand Latinamerika 383,7 329,0
Personelbistand 369,0 355,7
B2B-Programmet (Privat Sektor) 182,7 211,3
Blandede kreditter 348,7 349,7
Lånebistand, gældslettelse 450,4 22,8
Bistand til regional- og nærområder 1) 246,4 135,4
Menneskerettigheder og demokratisering 2) 301,5 480,4
Naboskabsprogrammet (inden for § 06.3) 0,0 48,2
Naboskabsprogrammet (§ 06.11.19) 143,7 93,3
Bistand gennem NGO’er 960,6 1.032,1
Særlig miljøbistand til udviklingslandene 446,7 611,9
Forskningsvirksomhed 103,7 115,2
Oplysningsvirksomhed 28,0 35,7
Anden bilateral bistand 83,0 94,1
Ekstraordinære hum. bidrag og IHB 933,3 872,9
Andet -6,9 -5,4
Bilateral bistand § 06.3 og § 06.11.19 i alt 8.450,2 8.707,1
 
Multilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19
Int. udviklingsforskning 38,2 45,6
FN’s Udviklingsprogram ( UNDP ) 394,7 361,9
FN’s Børnefond ( UNICEF ) 208,0 209,0
HIV/AIDS, befolkning og sundhedsprogrammer 621,1 652,0
FN’s Landbrugs- og fødevareprogram 180,0 100,0
Globale miljøprogrammer 257,4 240,1
FN’s øvrige bistandsprogrammer 96,9 96,9
Verdensbankgruppen 749,1 584,4
Regionale banker 58,4 31,3
Regionale og øvrige udviklingsfonde 301,4 339,9
Bistand gennem Den Europæiske Udviklingsfond 487,8 317,7
Internationale menneskerettighedsorganisationer 27,7 17,7
Multilateral humanitær bistand 330,0 425,0
Andet -24,5 -31,7
Multilateral bistand § 06.3 og 06.11.19 i alt 3.726,1 3.390,1
Samlet statslig bistand under § 06.3 og § 06.11.19 12.176,3 12.097,2
 
Statslig bistand uden for § 06.3 og § 06.11.19
Administration af udviklingsbistanden mv. 714,7 803,8
DCISM (Ulandsforskning § 06.11.13) 20,5 21,0
Afdrag på statslån -80,3 -69,2
Forsvarets og politiets internationale operationer 51,2 56,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge 251,3 467,1
IFU/IØ/IFV aktieindskud 106,7 24,5
Andel af Tips- og lottomidlerne 13,0 10,8
Kurstab på gældslettelse Nigeria 46,0 166,0
Bilateral bistand uden for § 06.3 og 06.11.19 1.123,1 1.480,4
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 928,0 1.149,5
Bidrag til UNFCCC (COP15) 12,7 229,5
Pålignede bidrag til FN’s fredsbevarende operationer 200,8 13,7
Pålignede bidrag til IAEA 0,0 5,9
Bidrag til EBRD Trust fonde 3,7 0,0
Bidrag til internationale organisationer 41,5 45,7
Multilateral bistand uden for § 06.3 og 06.11.19 1.186,7 1,444,3
SAMLET DANSK BISTAND OPGJORT TIL OECD/DAC 14.486,0 15.021,9
BNI 3) 1.772.268,0 1.705.684,0
Bistandsprocent 0,82 0,88
Bilateral bistand i alt opgjort til OECD/DAC 9.573,3 10.187,5
Multilateral bistand i alt opgjort til OECD/DAC 4.912,7 4.834,4

1) Fra og med 2009 medregnes § 06.38.01. (Multilateral regional- og genopbygningsbistand) som bilateral bistand. 2008-opgørelsen er rettet tilsvarende og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere opgørelser.
2) Fra og med 2009 medregnes § 06.38.02. (Konfliktforebyggelse) som bilateral bistand. 2008-opgørelsen er rettet tilsvarende og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere opgørelser.
3) Danmarks Statistik, kvartalstal 2009

Danmarks udviklingsbistand i procent af BNI

År Bistandsprocent
1990 0,94
2002 0,96
2003 0,84
2004 0,85
2005 0,81
2006 0,80
2007 0,81
2008 0,82
2009 0,88

Danmarks bilaterale bistand 2009

Beløb i mio. kr.
(udbetalinger)
Land
Projekt-
og pro-
gram-
bi-
stand1
NGO-bi-
stand2
Forsk-
ning og
projek-
ter i Dan-
mark mv.3
Særlig
miljøbi-
stand4
Humani-
tære
bidrag
og IHB5
Nabo-
skabs-
pro-
gram-
met6
I alt % af
lande-
fordelt
bila-
teral
bi-
stand7
Afrika 3.323,3 550,5 28,4 190,9 433,7 0,0 4.526,8 60,1
Asien 1.602,1 227,4 18,0 236,2 279,8 20,7 2.384,2 31,6
Latinamerika 363,5 135,5 6,5 0,5 0,0 0,0 505,9 6,7
Europa 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 113,1 118,5 1,6
I alt landefordelt, ekskl. gældslettelse
5.292,9 914,7 52,9 427,6 713,5 133,9 7.535,5 100,0
Ikke landefordelt8 489,0 117,4 192,2 184,3 159,4 6,5 1.148,8  
Bilateral gældslettelse             22,8  
Uden for § 06.3 og § 06.11.19             1.446,3  
I ALT 5.781,9 1.032,1 245,1 611,9 872,9 140,4 10.153,4  

Danmarks bilaterale bistand til Afrika 2009

Beløb i mio. kr.
(udbetalinger)Land
Projekt-
og pro-
grambi-
stand 1
NGO-
bistand 2
Forsk-
ning og
projek-
ter i
Danmark
mv. 3
Særlig
miljø-
bistand 4
Huma-
nitære
bidrag
og IHB 5
Nabo-
skabs-
pro-
gram-
met6
I alt
Programsamarbejdslande
Benin 274,6           274,6
Burkina Faso 189,9 0,02   2,5 0,3   192,7
Ghana 420,6 46,9 1,5 1,4 1,6   472,0
Kenya 230,6 34,6 0,6 24,9 31,4   322,2
Mali 68,2 3,8   26,3     98,3
Mozambique 457,1 49,2 0,7 52,0     558,9
Tanzania 507,5 41,7 2,2 19,8     571,3
Uganda 399,1 90,9 0,0 1,0 8,7   499,7
Zambia 223,6 30,5 1,0 0,6     255,7
I alt 2.771,3 297,6 5,9 128,5 42,0 0,0 3.245,3
Øvrige lande 552,0 253,0 22,4 62,4 391,7 0,0 1.281,5
I ALT 3.323,3 550,5 28,4 190,9 433,7 0,0 4.526,8

Danmarks bilaterale bistand til Asien 2009

Beløb i mio. kr.
(udbetalinger)Land
Projekt-
og pro-
grambi-
stand 1
NGO-
bistand 2
Forsk-
ning og
projek-
ter i
Danmark
mv. 3
Særlig
miljø-
bistand 4
Huma-
nitære
bidrag
og IHB 5
Nabo-
skabs-
pro-
gram-
met6
I alt
Programsamarbejdslande
Bangladesh 227,1 17,6 0,0 8,5 0,3   253,5
Bhutan 60,5 0,7 0,6 3,0 0,6   65,4
Nepal 194,3 30,3 3,6 0,9 1,2   230,3
Vietnam 278,8 24,3 11,4 49,2     363,7
I alt 760,7 72,9 15,6 61,5 2,1 0,0 912,9
Øvrige lande 841,4 154,5 2,4 174,7 277,8 20,7 1.471,4
I ALT 1.602,1 227,4 18,0 236,2 279,8 20,7 2.384.2

Danmarks bilaterale bistand til Latinamerika 2009

Beløb i mio. kr.
(udbetalinger)Land
Projekt-
og pro-
grambi-
stand 1
NGO-
bistand 2
Forsk-
ning og
projek-
ter i
Danmark
mv. 3
Særlig
miljø-
bistand 4
Huma-
nitære
bidrag
og IHB 5
Nabo-
skabs-
pro-
gram-
met6
I alt
Programsamarbejdslande
Bolivia 168,5 12,4 2,7 0,0 0,0   183,5
Nicaragua 135,2 8,6 0,7       144,4
I alt 303,7 20,9 3,4 0,0 0,0 0,0 327,9
Øvrige lande 59,8 114,5 3,2 0,5   0,0 178,0
I ALT 363,5 135,5 6,5 0,5 0,0 0,0 505,9

Danmarks bilaterale bistand til Europa 2009

Beløb i mio. kr.
(udbetalinger)Land
Projekt-
og pro-
grambi-
stand 1
NGO-
bistand 2
Forsk-
ning og
projek-
ter i
Danmark
mv. 3
Særlig
miljø-
bistand 4
Huma-
nitære
bidrag
og IHB 5
Nabo-
skabs-
pro-
gram-
met6
I alt
Albanien 0,2         3,4 3,6
Belarus 0,4         8,1 8,5
Bosnien-Herzegovina 0,2         17,5 17,6
Kosovo 0,2       0,0 29,0 29,2
Kroatien           6,3 6,3
Makedonien (FYROM)           0,1 0,1
Moldova 0,4 0,7       0,7 1,8
Montenegro           1,5 1,5
Serbien 0,2         0,6 0,8
Serbien-Montenegro 0,8           0,8
Tyrkiet 0,2         7,5 7,7
Ukraine 1,4 0,7       7,1 9,2
Balkan, regionalt           20,2 20,2
Europa, uallokeret           11,2 11,2
I ALT 4,0 1,3 0,0 0,0 0,0 113,1 118,5

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, B2B-programmet, blandede kreditter, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. Med virkning fra 2009 medregnes 06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand som bilateral bistand. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.

2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem NGO’er.

3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.

4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand

5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.

6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

7) Ekskl. gældslettelse.

8) Omfatter interregionale projekter, der ikke er landespecifikke.

Sektorfordeling af bilateral bistand 2008 og 2009*

  2008
mio. kr.
2009
mio. kr.
2008
%
2009
%
Social infrastruktur 3.591,4 4.218,4 42,5 48,4
Uddannelse, total 550,9 669,1 6,5 7,7
Uddannelse, generelt 250,1 424,1 3,0 4,9
Primær uddannelse 179,7 115,8 2,1 1,3
Sekundær uddannelse 105,0 69,0 1,2 0,8
Universitets- og anden tertiær uddannelse 16,2 60,2 0,2 0,7
 
Sundhed, total 406,7 564,7 4,8 6,5
Sundhed, generelt 218,4 283,1 2,6 3,3
Primær sundhed 188,3 281,6 2,2 3,2
 
Reproduktiv sundhed og befolkningsprogrammer 150,2 228,9 1,8 2,6
 
Drikkevand og sanitet 586,1 612,0 6,9 7,0
 
Offentlig administration og civilsamfund 1.450,7 1.766,5 17,2 20,3
 
Konfliktforebyggelse og -løsning, fred og sikkerhed 163,4 149,6 1,9 1,7
 
Øvrig social infrastruktur 283,4 227,5 3,4 2,6
Beskæftigelse 59,7 41,9 0,7 0,5
Øvrig social infrastruktur 223,7 185,6 2,6 2,1
 
Økonomisk infrastruktur 1.120,5 1.023,2 13,3 11,8
Transport, total 646,2 547,7 7,6 6,3
Vejanlæg, vejtransport mv. 553,2 479,5 6,5 5,5
Sø- og luftfart 93,0 68,2 1,1 0,8
 
Kommunikation 18,6 86,8 0,2 1,0
 
Energi, total 226,0 145,7 2,7 1,7
Elektrificeringsprojekter 92,0 119,7 1,1 1,4
Nye og vedvarende energikilder 132,0 24,2 1,6 0,3
Anden bistand til energisektoren 2,1 1,8 0,0 0,0
 
Banker og finansielle ydelser 3,0 35,5 0,0 0,4
 
Anden økonomisk infrastruktur 226,6 207,6 2,7 2,4
 
Produktive sektorer 848,3 850,4 10,0 9,8
Landbrug 523,5 477,6 6,2 5,5
Skovbrug 26,4 18,5 0,3 0,2
Fiskeri 82,2 59,2 1,0 0,7
Industri 187,0 269,2 2,2 3,1
Mineralske ressourcer 11,1 5,9 0,1 0,1
Handel 16,4 18,7 0,2 0,2
Turisme 1,8 1,3 0,0 0,0
 
Multisektor, integrerede udviklingsproj. 701,4 913,7 8,3 10,5
Miljø 538,9 616,1 6,4 7,1
Øvrige integrerede udviklingsprojekter 162,5 297,6 1,9 3,4
 
Program- og fødevarebistand 337,4 442,6 4,0 5,1
 
Gældslettelse 450,4 22,8 5,3 0,3
 
Nødhjælp og flygtninge i nærområder 906,9 697,5 10,7 8,0
Anden ikke-kategoriseret bilateral bistand 493,8 538,4 5,8 6,2
BILATERAL BISTAND I ALT 8.450,2 8.707,1 100,0 100,0

*) Opgjort efter udbetalinger. Omfatter bilaterale udbetalinger under § 06.3 og § 06.11.19. Fordelingen er foretaget på baggrund af den primære formålskode. Med virkning fra og med 2009 rapporteres Multilateral regional- og genopbygningsbistand (§ 06.38.01) og Konfliktforebyggelse (§ 06.38.02) som bilateral bistand. 2008-tallene er konsekvensrettede og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Danmarks multilaterale bidrag til internationale organisationer 2008-2009*

Organisation 2008 mio. kr. 2009 mio. kr.
EDF European Development Fund 489,7 549,2
IDA International Development Association 693,6 467,0
UNDP United Nations Development Programme 351,8 331,1
UNFPA United Nations Fund for Population Activities 230,0 230,0
UNICEF 180,3 200,0
WFP World Food Programme 195,7 194,9
Verdensbanken 162,0 191,6
Globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria 175,0 175,0
NDF Nordic Development Fund 67,3 142,6
UNHCR United Nations High Comm. for Refugees 144,0 130,0
African Development Fund AFDF 123,3 123,3
Global Environmental Facility GEF 77,5 77,5
UNRWA United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refug. 70,0 70,0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA 60,0 60,0
GAVI Fund 0,0 50,0
UNEP United Nations Environment Programme 39,3 40,3
UNAIDS United Nations Samfinansierede AIDS-Program 61,0 40,0
WHO World Health Organization 46,5 40,0
IPPF International Planned Parenthood Federation 42,1 40,0
AFDB African Development Bank 54,0 30,8
ILO 30,0 26,7
ASDF Asian Development Fund 45,8 25,0
UNESCO 21,7 20,0
International Union for the Conservation of Nature 20,0 20,0
ICRC International Committee of Red Cross 20,0 20,0
IFAD International Fund for Agricultural Development 19,9 20,0
IWGIA 16,7 15,0
United Nations Mine Action Service 0,0 15,0
IFC 12,5 14,0
UN Office of the High Commissioner for Human Rights UNOHCHR 13,3 13,3
ITC International Trade Center 13,0 13,0
Population Centre 0,0 12,0
International Partnership for Microbicides 10,3 10,0
UNIFEM 10,0 10,0
Oxfam 10,0 10,0
International HIV/AIDS Alliance 9,7 10,0
Columbia University 9,0 8,0
ICRAF 5,4 7,0
ILRI 4,2 6,2
ICIPE 6,0 6,0
WTO World Trade Organisation 5,0 5,3
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 5,0 5,0
Int, AIDS Vaccine Initiative 10,0 0,0
UNFCCC 33,9 -3,2
EIB European Investment Bank 0,0 -229,5
Øvrige multilaterale bidrag 156,3 179,7
Andet -24,5 -31,7
MULTILATERAL BISTAND UNDER § 06.3 3.726,1 3.390,1
Anden multilateral bistand uden for § 06.3
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 928,0 1.149,5
Bidrag til UNFCC (COP15) 12,7 229,5
Bidrag til EBRD Trust fonde 3,7 0,0
Pålignede bidrag til UNDPKO (7 %) 200,8 13,7
Pålignede bidrag til IAEA (33 %) 0,0 5,9
Generelle bidrag til internationale organisationer 41,5 45,7
MULTILATERAL BISTAND I ALT RAPPORTERET TIL OECD/DAC 4.912,8 4.834,4

*) Med virkning fra og med 2009 rapporteres multilateral regional- og genopbygningsbistand (06.38.01) og konfliktforebyggelse (§ 06.38.02) som bilateral bistand. 2008-tallene er konsekvensrettede og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Humanitær bistand fordelt på organisationer 2009

Organisation mio. kr.
United Nations High Commissioner for Refugees 253,9
World Food Programme 145,1
United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs 134,0
United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees 110,0
Dansk Flygtningehjælp 109,8
Dansk Røde Kors 93,5
Folkekirkens Nødhjælp 78,2
United Nations Children’s Fund 57,1
Danish De-mining Group 30,5
Red Barnet 30,0
Læger Uden Grænser 26,6
NIRAS – Consulting Engineers & Planners A/S 24,1
ADRA Danmark 22,6
Caritas Danmark 21,8
International Committee of Red Cross 20,0
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees 18,0
UN Office of the High Commissioner for Human Rights 15,0
United Nations Mine Action Service 15,0
Mission Øst 11,0
Ministry of Agriculture and Rural Development 10,0
Norwegian Refugee Council 10,0
Ibis 6,8
International Aid Services Denmark 4,3
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 3,0
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 3,0
World Bank 3,0
Øvrige *) 41,7
I ALT 1.297,9

*) Mindste grænse er 3 mio. kr. Den humanitære bistand er i denne tabel opgjort som summen af den humanitære bistand, der rapporteres som bilateral
(finansloven § 06.39.02), og den humanitære bistand, der rapporteres som multilateral (finansloven § 06.39.01).

Humanitær bistand fordelt på lande og regioner 2009

Land/region mio. kr.
Afghanistan 103,9
Gaza/Vestbredden 55,4
Sri Lanka 42,5
Pakistan 15,3
Irak 14,8
Syrien 14,7
Burma 13,1
Øvrige Asien 30,2
Sudan 128,8
Somalia 77,1
Etiopien 52,3
Zimbabwe 45,9
Burundi 37,0
Kenya 31,4
DRC Den Demokratiske Republic Congo 23,6
Uganda 8,7
Tchad 7,4
Angola 6,6
Øvrige Afrika 15,0
Balkan 0,0
Latinamerika 0,0
Ikke-landefordelt 574,4

Den humanitære bistand er i denne tabel opgjort som summen af den humanitære bistand, der rapporteres som bilateral (finansloven § 06.39.02), og den humanitære bistand, der rapporteres som multilateral (finansloven § 06.39.01).

Udbetalinger til danske ngo’ers udviklingsaktiviteter 2009

Organisation 1.000 kr.
Mellemfolkeligt Samvirke 183.913
Folkekirkens Nødhjælp 127.726
Ibis 122.041
Projektrådgivningen 81.200
Dansk Røde Kors 70.000
Red Barnet 52.534
CARE Danmark 43.137
Ulandssekretariatet 39.765
ADRA Danmark 33.807
Fagligt Fælles Forbund 28.644
Danske Handicaporganisationer 20.856
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees 20.000
Caritas Danmark 17.931
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 17.801
Verdensnaturfonden 15.176
Danmission 14.016
Organisationen for Vedvarende Energi 11.524
Dansk Afghanistan Komite 11.000
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark 10.190
Nepenthes 8.454
Agricultural Development Denmark Asia 7.768
Dansk Handicapforbund 7.434
Foreningen Sex og Samfund 7.381
Den Danske Burma Komité 6.211
Fagligt Internationalt Center for Uddannelse 5.668
Mission Øst 4.910
International Børnesolidaritet 4.811
Danmarks Jægerforbund 4.671
Dansk Ungdoms Fællesråd 4.351
AC International Børnehjælp 3.528
International Medical Cooperation Committee 2.790
Dialogos 2.710
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 2.705
Dansk Blindesamfund 2.634
Friluftsrådet 2.593
Afrika-Kontakt 2.538
Dansk Ethioper Mission 2.338
Spedalskhedsmissionen 2.300
Landsforeningen Lev 2.148
Dansk Ornitologisk Forening 2.095
Dansk Flygtningehjælp 2.000
Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere 1.845
Skovdyrkerforeningen 1.626
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 1.500
Dansk Epilepsiforening 1.433
Baptistkirken i Danmark 1.323
Dansk Vietnamesisk Forening 1.311
Dansk-Mongolsk Selskab 1.250
Axis 1.177
Frelsens Hær 1.100
Indiengruppen på Fyn 1.050
Women Action Group of Presby 1.001
Adventist Development and Relief Agency 985
Mission Afrika 845
Genvej til udvikling 734
Brødremenighedens Danske Mission 700
Danida 678
Den danske EU-NGO platform 500
Katosi Women Development Trust 412
Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 185
RAZON 20
Institut for Menneskerettigheder 5
Landsforeningen Levende Hav -17
Danmarks Bløderforening -256
Mellemamerika Komiteen -583
  1.032.122

Danske NGO’ers selvfinansiering

  Private
tilskud
2006
mio. kr.
Private
tilskud
2006
i pct. af
totale
indtæg-
ter
Private
tilskud
2007
mio. kr.
Private
tilskud
2007
i pct. af
totale
indtæg-
ter
Private
tilskud
2008
mio. kr.
Private
tilskud
2008
i pct. af
totale
indtæg-
ter
Private
tilskud
2009
mio. kr.
Private
tilskud
2009
i pct. af
totale
indtæg-
ter
Mellemfolkeligt Samvirke 7,5 3,5 % 8,6 4,1 % 9,1 3,9 % 9,7 4,1 %
Folkekirkens Nødhjælp 125,4 32,0 % 141,8 33,5 % 141,9 34 % 155,4 31,1 %
Dansk Røde Kors 119,5 30,0 % 120,0 28,9 % 134,6 30,8 % 116,9 31,4 %
IBIS 13,7 7,4 % 9,7 5,8 % 11,6 5,5 % 11,9 5,4 %
Red Barnet 46,3 30,0 % 51,3 28,2 % 60,6 33,0 % 65 32 %
Care 15,7 21,1% 17,1 19,2 % 20,7 19,0 % 22,6 22 %
TOTAL 328,0   348,5   370,6   381,5  

Danske NGO’ers udviklingsaktiviteter geografisk fordelt 2009

  mio. kr.
Afrika 550,5
Asien 227,4
Latinamerika 135,5
Europa mv. 1,3
Ikke landefordelt 117,4

Udviklingsforskning 2009

Det samlede tilskud til forskning som led i dansk udviklingsbistand mio. kr.
Konkurrenceudsatte midler, herunder projekter under Det Forskningsfaglige Udvalg (FFU) og pilotprojekter 175,2
Støtte til tre danske forskningsinstitutioner og netværk 16,5
Udredninger 6,2
International landbrugsforskning 34,5
Anden international udviklingsforskning 26,3
TOTAL 258,7

Leverandører af konsulentopgaver 2009

Top-20-liste for leverandører af konsulentopgaver (kort- og langtidsopgaver), 2009
Totalbeløb pr. firma for nye kontrakter og addenda indgået af Danida
Nr. Firma Antal
lange
kontrakter
Antal
korte
kontrakter
Samlet
kontrakt-
beløb
mio kr.
1 NIRAS 9 8 91,0
2 COWI 5 43 23,9
3 PEMconsult 2 33 21,4
4 PKF 2 0 19,6
5 Nordic Consulting Group 1 25 14,5
6 AEDES scrl in JV CESO Int. SA 1 0 11,8
7 COWI in JV Institut de Reserche 1 0 11,5
8 Grontmij Carl Bro 3 15 7,1
9 Development Associates 0 12 5,6
10 Skadkaer Consult 0 12 5,3
11 Dansk Energi Management 2 1 5,3
12 DCCD – Danish Centre for Cultural Development 1 0 5,2
13 Nordeco 0 11 5,1
14 ARCADIS Euroconsult 1 0 4,5
15 Enterplan Limited/ COFFEY 1 0 4,5
16 RDC 0 9 4,0
17 MVV decon GmbH 1 0 3,9
18 Dege Consult 0 9 3,5
19 PLH arkitekter 1 1 3,3
20 DHI Institut for Vand og Miljø 0 6 3,2
I ALT   31 185 254,2

Ovennævnte 20 leverandører tegner sig for 72 % af det samlede kontraktbeløb på 353,2 mio. kr.

Udviklingen i udviklingsbistanden for udvalgte OECD-lande

Udviklingen i udviklingsbistanden udvalgte OECD-lande.
  Udbetalinger (netto)
mio. US$ 1)
Andel i % af BNI
  2008 2009*) 2008 2009*)
Australien 2.954 2.761 0,32 0,29
Belgien 2.386 2.601 0,48 0,55
Canada 4.795 4.013 0,33 0,30
Danmark 2.803 2.810 0,82 0,88
Finland 1.166 1.286 0,44 0,54
Frankrig 10.908 12.431 0,39 0,46
Grækenland 703 607 0,21 0,19
Holland 6.993 6.425 0,80 0,82
Irland 1.328 1.000 0,59 0,54
Italien 4.861 3.314 0,22 0,16
Japan 9.579 9.480 0,19 0,18
Luxembourg 415 403 0,97 1,01
New Zealand 348 313 0,30 0,29
Norge 3.963 4.086 0,88 1,06
Portugal 620 507 0,27 0,23
Schweiz 2.038 2.305 0,44 0,47
Spanien 6.867 6.571 0,45 0,46
Storbritannien 11.500 11.505 0,43 0,52
Sverige 4.732 4.546 0,98 1,12
Sydkorea 802 816 0,09 0,10
Tyskland 13.981 11.982 0,38 0,35
USA 26.842 28.665 0,19 0,20
Østrig 1.714 1.146 0,43 0,30
DAC-LANDENE I ALT 122.296 119.573 0,30 0,31
– heraf EU-lande 70.974 67.135 0,43 0,44

1) Beløb er angivet i løbende priser.
*) Foreløbige opgørelser.

Gældseftergivelse

År % af ODA*
2005 1,4
2006 5,1
2007 4,8
2008 3,1
2009 0,2

*) ODA = Official Development Assistance: Den samlede danske udviklingsbistand som rapporteret til OECD/DAC.

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål

Bidrager den danske bistand på tilfredsstillende vis til at opnå de mål, der blev opsat fra starten? For at få svaret på det indførte Danida i 2002 et relativt simpelt målesystem, der løbende er videreudviklet. For hver komponent i sektorprogrammerne i programsamarbejdslandene samt for hvert projekt over 33 mio kr i øvrigt, udvælges et delmål. I et vejprogram kan det f.eks. være, hvor mange km vej, der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

I alt var der i 2009 opstillet 367 delmål. Målopfyldelsen er beskrevet i den øverste tabel.

Målopfyldelsen i 2009 er alt i alt tilfredsstillende: 80 pct. opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Niveauet er meget konstant. Det tilsvarende tal var 81 pct. i 2004, 83 pct. i 2005, 82 pct. i 2006, 79 pct. i 2007 og 82 pct. i 2008.

Grundene til, at enkelte delmål ikke levede op til ambitionerne, varierer og er ofte knyttet til forhold i den enkelte sektor. Det kan f.eks. skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

Generelt anses en målopfyldelse i bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at være tilstrækkelig. Det er ikke et mål i sig selv at nå en målopfyldelse på 100 pct., for det kan lige så godt være udtryk for, at ambitionerne på forhånd er sat for lavt, som på at bistanden er lykkedes.

Langt størstedelen af den bilaterale bistand gennemføres i programsamarbejdslandene, og nedenstående tabel viser, hvorledes resultaterne fordeler sig i forhold til disse. For mere information angående målopfyldelse, blandt andet med analyser af forskellige sektorer, se Udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende bistandens resultater.

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 % opfyldt) 234 delmål 62 % af delmålene
B: tilfredsstillende (61-95 % opfyldt) 63 delmål 18 % af delmålene
C: mindre tilfredsstillende (41-60 % opfyldt) 28 delmål 8 % af delmålene
D: ikke tilfredsstillende (0-40 % opfyldt) 42 delmål 12 % af delmålene

Land Opfyldelse A B C D n/a Total
Bangladesh 90,9 % 8 2 1     11
Benin 64,0 % 12 4 1 8 3 28
Bhutan 86,7 % 10 3   2   15
Bolivia 94,4 % 12 5   1   18
Burkina Faso 81,0 % 13 4 1 3   21
Ghana 92,3 % 10 2   1 5 18
Kenya 64,7 % 8 3 3 3 4 21
Mali 75,0 % 4 2 1 1   8
Mozambique 79,2 % 15 4 3 2 8 32
Nepal 87,5 % 7   1     8
Nicaragua 89,5 % 11 6   2   19
Tanzania 80,0 % 15 5 4 1 1 26
Uganda 86,7 % 18 8 3 1 1 31
Vietnam 84,8 % 22 6 1 4 1 34
Zambia 62,5 % 8 7 3 6   24
Total 80,4 % 173 61 22 35 23 314

Omfanget af svindel med dansk bistand – status for afsluttede sager i 2009

Nedenstående oversigt viser alle sager, hvor efterforskningen af en mistanke om svindel er blevet afsluttet i 2009.

At en sag er afsluttet, vil sige, at mistanken om misbrug enten viste sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – at de misbrugte penge enten er helt eller delvist tilbagebetalt, eller at pengene er konstateret tabt. De igangværende sager er ikke medtaget. Det skyldes, at disse stadig er under efterforskning. Efterhånden som sagerne afsluttes, vil de blive tilføjet listen, der løbende opdateres. Rigsrevisionen orienteres løbende om hver enkelt sag og er således bekendt med alle såvel afsluttede som igangværende sager.

Listen udarbejdes som opfølgning på Danidas antikorruptionshandlingsplan, samt Paris-erklæringens principper om gensidig ansvarlighed og transparens i administration af udviklingsbistanden.

En oversigt over alle afsluttede sager findes på Danidas hjemmeside, hvor der også er yderligere information om, hvad beløbene dækker, hvad udfordringerne er omkring misbrug, og hvad der gøres fra dansk side for at bekæmpe svindel og korruption. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets kontor for kvalitetssikring af udviklingsbistanden (kva@um.dk).

Læs mere på http://www.um.dk Søg: Svindel


Afsluttet (måned og år) Land eller organisation Partner Formål med aktiviteten Totalt mistænkt beløb kr. Afslutning på sagen
Dec 2009 Tunesien Les Scout Tunisiens og KFUM spejderne Organi-
sations-
udvikling
n/a Uregel-
mæssig-
heder bragt i orden
Nov 2009 Bangladesh Community based Organisation (CBO) Fremme af landbrugs-
service-
ydelser
54.900 53.700 tilbage-
betalt (tabet udgør 1.200)
Nov 2009 Indien IWGIA Program-
aktiviteter
55.000 Mistanke annulleret
Nov 2009 Burkina Faso CREPA Regionale aktiviteter inden for vand og sanitet 100.000 Mistanken annulleret
Nov 2009 Internationalt Den Globale Fond for Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria Bekæmpelse af malaria 1.300.000 Mistanken annulleret
Nov 2009 Sierra Leone Dansk Missionsråds Udviklings-
afdeling (DMR-U)
Mission Afrikas sundheds-
projekt
11.000 Pengene tilbage-
betalt
Okt 2009 Ghana Prudential Bank Ltd. Låne-
kapitalfond for små virksomheder i Ghana
350.000 Pengene tabt
Okt 2009 Uganda Danske Handicap-
organi-
sationer
Tyveri af udstyr og kontanter 41.500 22.000 kr. tabt, resten tilbage-
betalt
Okt 2009 Zambia In-but-free Prisons Project Indsats mod hiv/aids-smittede i zambiske fængsler 33.000 Pengene tilbage-
betalt
Okt 2009 Tanzania Dansk Missionsråds Udviklings-
afdeling
Miniprogram i Tanzania 96.495 Pengene tilbage-
betalt
Okt 2009 Uganda AWEPON Program til styrkelse af kvinders økonomiske situation 23.312 Pengene tilbage-
betalt
Okt 2009 Kenya African Rural and Agricultural Credit Kapacitets-
opbygning af ansatte og låntagere i fire mikroorga-
nisationer i fire lande
31.851 Pengene tilbage-
betalt
Okt 2009 Uganda Community Integrated Development Initiatives (CIDI) Fattigdoms-
bekæmpelse og fremme af bæredygtigt livsgrundlag
30.825 Mistanken annulleret
Okt 2009 Kenya Micro Enterprise Support Programme Trust (MESPT) Sektorpro-
gramstøtte til erhvervs-
udvikling
1.400.000 Mistanken annulleret
Sept 2009 Thailand Thailandske lokalmyn-
digheder og privat virksomhed
Rensnings-
anlæg
n/a Forlig indgået
Sept 2009 Mozambique Det mozam-
biquiske miljø-
ministerium
Støtte til bymiljø i Stormaputo 1.938.795 Mistanke annulleret (1.570.251 kr.) 68.544 kr. tilbage-
betalt
August 2009 Afrika Institute of Water and Sanitation Development (IWSD) i Harare Program om vandres-
source-
forvaltning i det sydlige Afrika
58.909 Pengene tilbage-
betalt
August 2009 Nicaragua B2B-Program B2B-Program/call center n/a Mistanke annulleret
August 2009 Sudan NGO – Sudan Development Organisation Skole-, freds- og forsonings-
projekt
525.886 Mistanken annulleret (regn-
skabs-
bilag konfis-
keret men aktiviteter gennemført)
August 2009 Indonesien Virksom-
heden ArtFurn
Importstøtte-
aktiviteter
45.029 Pengene tabt på grund af konkurs
August 2009 Azerbajdjan NGO – International Media Support Regionalt medieprogram 20.000 Mistanken annulleret
August 2009 Burkina Faso Ministeriet for Decentra-
lisering
Decentra-
liserings-
program
682.892 Pengene tilbage-
betalt
August 2009 Tanzania Occupational Health and Safety Agency Erhvervs-
sektor-
program
76.655 Pengene tilbage-
betalt
August 2009 Tanzania Dansk Missionsråds Udviklings-
afdeling
Landsby-
baseret sundheds-
projekt
54.000 2.500 kr. tabt, resten tilbage-
betalt
August 2009 Afghanistan Den Asiatiske Udviklings-
bank (ADB)
Energi-
program i Afghanistan
n/a Uregel-
mæssig-
heder bragt i orden – fortsat dialog med ADB
August 2009 Uganda Local Government, Sironko District Vejsektor-
program
250.000 Pengene tilbage-
betalt
August 2009 Kosovo Institution – Beselidhja/ Zavet Micro Finance Mikro-
finansiering i Kosovo
n/a Uregel-
mæssig-
heder bragt i orden
Juli 2009 Uganda National Agriculture Education Strategy Fremme af landbrugs-
aktiviteter
225.000 Pengene tilbage-
betalt
Juli 2009 Tanzania Tanzanias nationalbank Finansielle aktiviteter, herunder budgetstøtte n/a Donorkrav opfyldt
Juli 2009 Bolivia Privat virksomhed, Ledal Mejeriprojekt 852.000 Mistanke annulleret
Juli 2009 Sydafrika Filmselskab Udarbejdelse af film om Sydafrikas historie 13.547 12.140 kr. tabt, 1.407 tilbage-
betalt
Juli 2009 Uganda Sundheds-
ministeriet
Sundheds-
sektor-
programmet
1.695.000 Mistanke annulleret for 1.597.103, 97.897 kr. tilbage-
betalt
Juli 2009 Bangladesh Sex og Samfund Kvinders sundhed og seksuelle rettigheder 25.800 Mistanke annulleret
Juli 2009 Bangladesh Lokal NGO ”Voluntary Health Services Society” (VHSS) Forebygge invaliditet og støtte rehabili-
tering af handi-
cappede i lokal-
samfund
62.248 Delvist tab (58.264 kr.) 3.984 kr. tilbage-
betalt
Juli 2009 Mozambique Undervisnings-
direktoratet i Cabo Delgado
Program-
støtte til under-
visnings-
sektor
71.195 Pengene tabt
Juli 2009 Burkina Faso The Fund for Development of Electrification (FDE) Støtte til energi-
sektor med fokus på land-
områder
1.900.000 Mistanken annulleret vedr. 807.460 kr. 1.092.540 kr. tilbage-
betalt
Juli 2009 Ghana Ghana’s Business Advocacy Challenge Fund (BUSAC) Støtte til privat sektor n/a Mistanken annulleret
Juni 2009 Kenya The Central Organization of Trade Unions (COTU-K) Støtte til erhvervs-
sektor program
25.500 Pengene tilbage-
betalt
Juni 2009 Bangladesh Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF) Støtte til organisa-
tioners promovering af børns rettigheder
11.319 Pengene tilbage-
betalt
Maj 2009 Mozambique Tre lokale partner-
organi-
sationer til CARE Danmark
Hiv/aids projekt i lokal-
samfundet
29.000 Intet tab, da CARE Danmark dækker det samlede tab
Maj 2009 Kenya United Nations Office i Nairobi (UNON) FN’s kontor for service-
kontrakter og indkøb
n/a Uregel-
mæssig-
heder i regnskabet. Mistanke annulleret. (Danske midler ikke involveret)
April 2009 Latinamerika Den Særlige Fond for Ombuds-
mands- og Nationale Menneske-
rettigheds-
institutioner i Latinamerika
Særlig Fond for Menneske-
rettigheds-
institu-
tioner i Latin-
amerika
354.000 Uregel-
mæssig-
heder i admini-
stration. Mistanke annulleret
April 2009 Bangladesh NGO – Bangladesh Rehabilitation Centre for Trauma Victims (BRCT) Støtte til behandling af torturofre 70.862 Penge tilbage-
betalt
Marts 2009 Uganda Dansk Handicap-
organi-
sations opbygning
Danske Handicap-
organisa-
tioners org. opbygnings-
projekt i Uganda, fase 3
13.000 Pengene tilbage-
betalt
Marts 2009 Balkan Baltic Media Centre Fond Udvikling af medie- og civil-
samfunds-
netværk
2.451.290 Pengene tabt grundet konkurs
Marts 2009 International Fund for Agricultural Development (IFAD) IFAD – sager ang. IFAD’s interne og eksterne aktiviteter Agricul-
tural Develop-
ment
n/a I 2007 var der i alt 41 aktive sager, hvoraf 29 blev afsluttet i 2007
Marts 2009 World Food Programme (WFP) WFP World Food Programme n/a Årlig rapport om uregel-
mæssig-
heder behandlet på årsmødet
Marts 2009 Ghana Vand og Sanitets-
sektor-
program
Udbud af sanitets-
bygninger
n/a Uregel-
mæssig-
heder bragt i orden
Februar 2009 Bangladesh En dansk virksomhed Business-to-Business-projekt n/a Mistanke annulleret og forlig indgået
Januar 2009 Bangladesh NGO – WAVE Foundation Lokal-
udvikling i Bangladesh
9.041 Penge tilbage-
betalt
Januar 2009 Nepal NGO – En partner NGO fra Care Danmark Bæredygtig natur-
ressource-
forvaltning
0 Uregel-
mæs-
sigheder bragt i orden
Januar 2009 Kenya NGO – MS Kenya partner NGO Menneske-
rettigheder
250.000 Delvist tabt (183.000 kr.) annulleret mistanke vedr. resten
Antal sager 2009 52 sager  
Tabt beløb i alt (kr.) 2009 3.196.618  Denne side er kapitel 9 af 17 til publikationen "Danidas årsberetning 2009".
Version nr. 1.0 af 14-04-2010
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10361/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk